Thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 9,5 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến nay, các đơn vị đã ban hành kết luận 37 cuộc thanh tra. Qua đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 9,5 tỷ đồng; kiến nghị khác gần 6,7 tỷ đồng; kiến nghị điều chỉnh giảm giá trị bồi thường, hỗ trợ hơn 32,5 tỷ đồng; kiến nghị xác định lại diện tích từng loại đất đối với 74.320,6m2; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo quy định đối với 59 tập thể và 48 cá nhân; kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về quản lý Nhà nước 19 nội dung.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh và thanh tra các đơn vị đã triển khai 17 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, tại 38 đơn vị. Qua đó, đã kiến nghị khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 86 triệu đồng; kiến nghị khác hơn 713 triệu đồng.

Thanh tra các sở, ngành đã thành lập 94 đoàn thanh tra, kiểm tra và 1.651 cuộc thanh tra, kiểm tra độc lập trên nhiều lĩnh vực như: Bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; khám chữa bệnh; kinh doanh dược phẩm; sửa chữa đóng mới tàu cá; xây dựng nhà ở, công trình; chất thải y tế... Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 1.466 trường hợp với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng; tước 119 giấy phép lái xe; kiến nghị truy thu tiền sử dụng đất về ngân sách Nhà nước gần 532 triệu đồng đối với 9 trường hợp; thu hồi 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cấp lại theo quy định...  

Trong kỳ, Thanh tra tỉnh cũng đã kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 40 kết luận. Qua đó, đã thu hồi gần 20,6 tỷ đồng trên tổng số hơn 67,3 tỷ đồng phải thu; giảm trừ quyết toán hơn 3,2 tỷ đồng; thực hiện kiến nghị khác gần 36,4 tỷ đồng. Kiểm điểm rút kinh nghiệm 7 tập thể và 31 cá nhân; xử lý hành chính đối với 16 cá nhân (khiển trách 6; cảnh cáo 4; giáng chức 1; cách chức 2; chấm dứt hợp đồng lao động 3).

Thanh tra các đơn vị đã kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 33 kết luận. Qua đó, đã thu hồi hơn 2,1 tỷ đồng trên tổng số gần 3,5 tỷ đồng phải thu; thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 tập thể và 2 cá nhân.

Số lượng đơn thư giảm

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tỉnh Quảng Ninh đã tiếp 4.423 lượt công dân, với 2.420 vụ việc; có 66 đoàn đông người (giảm 45,45%). Tổng số đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận, xử lý là 5.478 đơn, giảm 19,17% so với cùng kỳ năm 2019.

Qua phân loại, có 201 đơn KN, 36 đơn TC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp. Còn lại là các đơn kiến nghị, đơn phản ánh, đơn trùng lặp nội dung, đơn nặc danh hoặc đơn không rõ nội dung và địa chỉ của người KN, TC. Đến nay, đã giải quyết 205/300 vụ việc KN (99 vụ việc từ kỳ trước chuyển sang), đạt 68,33%; 28/37 vụ việc TC (1 vụ việc từ kỳ trước chuyển sang), đạt 75,67%.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh cũng đã chủ động tham mưu, xử lý chồng chéo các cuộc thanh tra, kiểm tra giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua công tác phối hợp rà soát, đã phát hiện xử lý chồng chéo đối với 40 doanh nghiệp là đơn vị do Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra; 4 doanh nghiệp là đối tượng thanh tra, kiểm tra thuộc Sở Khoa học công nghệ…

Thời gian tới, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định, kiến nghị xử lý sau thanh tra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra; triển khai kịp thời các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu và tiến hành thanh tra lại khi cần thiết...

Đồng thời, tăng cường công tác tiếp công dân; chủ động đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị về tổ chức thực hiện quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị TC và tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài còn tồn đọng theo Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ.

Trọng Tài