Trong năm 2021, ngành Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện 61 cuộc thanh tra (theo kế hoạch 56, đột xuất 05), trong đó có 55 cuộc triển khai trong kỳ và 06 cuộc chuyển từ kỳ trước sang. Kết thúc và ban hành 69 kết luận thanh tra đối với 135 đơn vị.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 6,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 4,7 tỷ đồng, xử lý khác 1,5 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm đối với 10 tổ chức và 91 cá nhân có liên quan đến sai phạm. 

Trong kỳ đã thực hiện xong 60/69 kết luận thanh tra, thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 4,32 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 91,5%), xử lý khác về kinh tế 1,5 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 100%), các cơ quan, đơn vị đã kiểm điểm đối với 10 tổ chức và 57 cá nhân.

Từ kết quả thanh tra, kiểm tra đã chuyển cơ quan điều tra 29 vụ việc với 26 đối tượng là công dân trên địa bàn có hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Toàn tỉnh đã tiếp 2.692 lượt với 2.771 lượt công dân, 2.351 vụ việc, gồm: Tiếp thường xuyên: 1.765 lượt với 1.781 lượt người, 1.468 vụ việc.

Cũng trong năm qua, toàn tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận 4.696 đơn thư các loại,  trong đó, kỳ trước chuyển sang 421 đơn, tiếp nhận trong kỳ 4.275 đơn. Đơn đủ điều kiện xử lý là 3.689 đơn, tương đương 3.664 vụ việc, trong đó: đơn đã giải quyết 2.238 đơn, đang giải quyết 572 đơn, chưa giải quyết 879 đơn.

Năm 2022, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang phấn đấu triển khai 100% số cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt, tỷ lệ thu hồi đạt trên 90%; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được giao đạt tỷ lệ trên 85%, kết quả thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ trên 90%; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bảo đảm kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh hàng năm đạt trung bình khá trở lên; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo…

Tổng Thanh tra Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2021, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Nam Dũng