Thanh tra tỉnh Kiên Giang cho biết, trong quý I/2021, ngành Thanh tra tỉnh đã tập trung triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt cũng như các cuộc thanh tra đột xuất được giao.

Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 24 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 2 cuộc đã kết thúc và ban hành kết luận. Qua thanh tra hành chính đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh những hạn chế trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách.

Các sở, ngành đã triển khai thực hiện 6 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 237 tổ chức, cá nhân. Qua đó, phát hiện 17 đơn vị có sai phạm; ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 55 triệu đồng.

Trong quý I/2021, công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra tiếp tục được quan tâm thực hiện. Qua theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đối với 38 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2020 trở về trước, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện dứt điểm 3 kết luận, thu được hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, thanh tra các cấp, các ngành của tỉnh cũng tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị, địa phương. Đến nay, đã có 13/15 địa phương, 11/22 sở, ngành đã ban hành kế hoạch thực hiện phòng, chống Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Chu Tuấn