Triển khai hàng nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Tháng 6, toàn ngành Thanh tra tỉnh Đồng Tháp thực hiện 21 đoàn thanh tra hành chính, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 5 đoàn; ban hành 4 kết luận thanh tra; phát hiện 2 đơn vị có vi phạm, kiến nghị thu hồi 192,05 triệu đồng. Thanh tra tỉnh tiến hành 8 đoàn thanh tra, đã ban hành kết luận 1 đoàn thanh tra theo kế hoạch.

Các sở, ngành thành lập 1.691 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.698 cá nhân, 50 tổ chức; phát hiện 275 cá nhân có vi phạm; ban hành 34 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 114,65 triệu đồng, đã thu 101,85 triệu đồng, đạt 89%.

Các cơ quan hành chính tiếp 586 lượt, tăng 37% (160 lượt) so với tháng trước, trong kỳ không phát sinh đoàn khiếu nại nhiều người. Tiếp nhận 236 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 51% (80 đơn) so với tháng trước. Giải quyết 46/73 vụ khiếu nại, đạt 63%.

Các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng (PCTN), đã tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn chấn chỉnh đánh giá công tác PCTN năm 2018, báo cáo tình hình và công tác PCTN, tiêu cực trong các cơ quan thanh tra Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; kế hoạch đánh giá công tác PCTN năm 2019.

Ban hành báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình và công tác PCTN, tiêu cực trong các cơ quan thanh tra Nhà nước từ năm 2013 đến nay theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ; thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về đánh giá công tác PCTN năm 2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị các đơn vị phối hợp cử người tham gia tổ đánh giá.

Tiến hành giám sát 7 đoàn thanh tra và thẩm định dự thảo kết luận 1 đoàn thanh tra.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh và công tác xử lý sau thanh tra (Kết luận số 218/KL-TTr ngày 19/3/2020 về việc thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh; Kết luận số 434/KL-TTr ngày 8/6/2020 về thanh tra hành chính Sở Ngoại vụ; Kết luận số 749/KL-TTr ngày 22/8/2018 về việc thanh tra hành chính Sở Tài chính; Kết luận số 25/KL-TTr ngày 4/4/2019 về thanh tra công tác quản lý đầu tư, xây dựng công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ; Kết luận số 640/KL-TTr ngày 22/8/2019 về thanh tra hành chính UBND huyện Tháp Mười; Kết luận số 109/KL-TTr ngày 30/10/2019 về thanh tra toàn diện Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Hồng Ngự; Kết luận số 926/KL-TTr ngày 22/11/2019 về thanh tra hành chính Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp; Kết luận số 1003/KL-TTr ngày 6/12/2019 về thanh tra hành chính UBND TP Cao Lãnh và Kết luận số 176/KL-TTr ngày 6/3/2020 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra tình hình ghi nợ, quản lý và thu hồi nợ tiền sử dụng đất tại UBND TP Cao Lãnh, UBND thị xã Hồng Ngự và UBND huyện Lấp Vò).

Trong tháng, tiếp nhận 9 kết luận thanh tra hành chính và chuyên ngành của sở, huyện, thị xã, thành phố chủ yếu liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công; về tiêu chuẩn đo lường và nhãn hiệu sản phẩm hành hóa; công tác ngoại vụ; thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh của huyện, thị xã, thành phố.

Những sai phạm nổi lên qua kết luận thanh tra như: Công tác quản lý đất công trên địa bàn còn lỏng lẻo (UBND thị trấn Thanh Bình), Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thanh Bình không kiểm tra thực tế đất đai dẫn đến ký thẩm định 16 hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định; chi trùng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho 1 đối tượng; 6 lượt người đi nước ngoài chưa có quyết định của UBND tỉnh.

Kiểm tra kết luận thanh tra của sở, ngành, cấp huyện

Tháng 7, tỉnh triển khai thực hiện các đoàn theo kế hoạch và đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục theo dõi kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp̣ khó khăn do đại dịch Covid-19; tình hình mua sắm máy móc, thiết bị, hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ UBND tỉnh giao. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh có hiệu lực pháp luật, việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị. Tập trung phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; tổng hợp báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và kế hoạch kiểm tra, rà soát của tỉnh. Tiến hành kiểm tra công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố.

Về công tác PCTN và xử lý sau thanh tra, tiếp tục theo dõi các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về công tác PCTN. Ban hành quyết định thành lập tổ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch 115/KH-UBND ngày 25/5/2020; xây dựng báo cáo tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đến nay theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 885/TTCP-C.IV ngày 10/6/2020. Tập trung kiểm tra kết luận thanh tra của sở, ngành, cấp huyện, đôn đốc các đơn vị thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của Thanh tra tỉnh. Tiếp tục thực hiện công tác giám sát hoạt động các đoàn thanh tra theo đúng quy định...

Vy Vy