Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Thục và Phó Giám đốc Sở Công thương Tiêu Văn Dũng làm trưởng đoàn, sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm được sử dụng trong dịp Tết Trung thu năm 2020.

Thời gian thực hiện trong 14 ngày kể từ ngày 18/9/2020, với hình thức kiểm tra định kỳ; căn cứ tình hình thực tế, Trưởng đoàn có thể quyết định kiểm tra đột xuất theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên đoàn kiểm tra có các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 70 Luật An toàn thực phẩm; Điều 46, Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đối tượng kiểm tra có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 7, 8 Luật An toàn thực phẩm.


Kim Thành