Chánh Thanh tra thành phố Phạm Thành Văn cho biết, 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra thành phố đã tiến hành 45 cuộc thanh tra hành chính và 926 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 2.244 cá nhân, tổ chức.

Qua đó, đã phát hiện 813 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền 26,255 tỷ đồng và ban hành 723 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 2,875 tỷ đồng.

Toàn thành phố đã thực hiện đôn đốc 65 kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra. Sau đôn đốc đã thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 25,069 tỷ đồng, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 195 tập thể, cá nhân.

6 tháng đầu năm 2020, công tác thanh tra được triển khai đảm bảo lộ trình đã đề ra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm 2020 đã được phê duyệt.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị trên địa bàn thành phố từng bước được chuẩn hóa bằng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hồ sơ, từng bước đáp ứng được nhu cầu thực tế của thành phố.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, các đơn vị đã chú trọng tham mưu lãnh đạo cùng cấp triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước nên đã có sự chuyển biến tốt trong khi triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chánh Thanh tra thành phố chỉ đạo các phòng tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất do Thủ trưởng cùng cấp chỉ đạo thực hiện.

Tăng cường phối hợp để hạn chế và xử lý kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra; tăng cường công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra nhằm thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho Nhà nước.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 4/1/2016 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn Hải Phòng.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Thực hiện tốt, có hiệu quả Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cập nhật và tiếp nhận giải quyết đơn thư, tiếp công dân, đồng thời triển khai tốt việc ứng dụng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ triển khai.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động cơ quan, đơn vị, minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức.

Tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Thành 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến đánh giá cao toàn ngành Thanh tra Hải Phòng đã nỗ lực cố gắng, vượt khó khăn, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá, quyết định đến Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Thanh tra thành phố là đầu mối thường trực tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp nên phải nắm bắt tốt nội dung phản ánh để tham mưu, kiến nghị UBND thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời giải quyết, góp phần hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2016-2020 của UBND thành phố.

Kim Thành