Thực hiện Công văn số 5659/VPCP-V.I ngày 10/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong 6 tháng cuối năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 2718/UBND-NCKSTTHC ngày 23/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1207-KL/TU ngày 22/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời thực hiện tốt các nội dung sau:

Chỉ đạo cơ quan thanh tra, cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Sớm định hướng xây dựng chương trình thanh tra năm 2021 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu về công tác PCTN, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai; xây dựng; cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; đầu tư, mua sắm tài sản công; khai thác tài nguyên, khoáng sản. Tránh trùng lắp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra và không được gây khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành; giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương chỉ đạo, khẩn trương triển khai và hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo cho Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định và khi có yêu cầu.

Lan Vy