Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Hoà Bình, năm 2021, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã khắc phục khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Năm 2022, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại (KN), tố cáo (TC) thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Triển khai trên 300 cuộc thanh tra, kiểm tra 

Toàn ngành đã triển khai 91 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với 762 đơn vị và tiếp tục hoàn thiện 01 cuộc thanh tra đột xuất năm 2020 chuyển sang.

Tham mưu cho thủ trưởng đơn vị ban hành 07 kết luận thanh tra năm 2020 chuyển sang; đồng thời ban hành 87 kết luận đối với các cuộc thanh tra năm 2021. 

Qua thanh tra phát hiện 253 đơn vị có sai phạm về kinh tế số tiền trên 17,7 tỷ đồng, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) hơn 9,5 tỷ đồng (đã thu hồi 96,82%); xử lý khác số tiền hơn 8,1 tỷ đồng; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với 36 tổ chức do vi phạm pháp luật về thuế và đất đai; yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 151 tập thể và 359 cá nhân.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh Hoà Bình Nguyễn Văn Trường (đứng giữa) trao tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cho 2 lãnh đạo Thanh tra tỉnh. Ảnh: TK 

Thanh tra các sở, ngành đã triển khai 210 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong đó có 09 cuộc kiểm tra đột xuất, đã kết thúc 208 cuộc, phát hiện 179/597 tổ chức, 565/1138 cá nhân có vi phạm. 

Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế 995 triệu đồng, quyết định thu hồi nộp NSNN 872 triệu đồng, xử lý khác 123 triệu đồng; lập 705 biên bản VPHC, ban hành 705 quyết định xử phạt VPHC đối với 140 tổ chức với số tiền trên 1,7 tỷ đồng, 565 cá nhân với số tiền trên 2,6 tỷ đồng; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt VPHC 01 tổ chức hơn 693 triệu đồng; tịch thu 18,894m3 gỗ các loại, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 32 trường hợp…

Thanh tra tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý chồng chéo về kế hoạch thanh tra với Kiểm toán Nhà nước, thanh tra các bộ, ngành Trung ương, thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành trong tỉnh, loại bỏ 209 đơn vị có chồng chéo, trùng lặp về thanh tra.

Năm qua, Thanh tra tỉnh thành lập 03 đoàn kiểm tra đối với 26 đơn vị thanh tra các huyện, thành phố, sở, ban, ngành trong công tác tham mưu, giúp thủ trưởng đơn vị thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân (TCD), giải quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 88 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 80 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện, chiếm 90,1% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 9,2/9,5 tỷ đồng (đạt 96,82%); kiểm điểm trách nhiệm 151 tổ chức, 359 cá nhân.

Giải quyết gần 100 đơn KN, TC

Ngành Thanh tra tỉnh Hoà Bình đã tích cực tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp tăng cường công tác TCD, giải quyết KN, TC và kiểm tra, rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Năm 2021, các cơ quan trong tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác TCD, bố trí cán bộ thường trực TCD tại đơn vị theo quy định, trong đó đã tổ chức tiếp 1.765 đoàn với 2.435 lượt công dân. Trong kỳ, có 100 đoàn với gần 146 lượt người đến Trụ sở TCD của tỉnh để nộp đơn và KN, TC. Năm 2021 trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm nóng; hạn chế công dân khiếu kiện lên Trung ương.

leftcenterrightdel
Nhiều tập thể, cá nhân được tặng giấy khen. Ảnh: TK 

Các cơ quan đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 2.834 lượt đơn các loại gồm 189 đơn KN, 209 đơn TC và 2.436 đơn kiến nghị, phản ánh.

Trong tổng số 189 đơn KN có 27 vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết. Chủ tịch UBND các cấp, giám đốc sở đã thụ lý 27/27=100% vụ việc, giao xác minh và đã xác minh xong 25/27 vụ việc, đạt 92,59%, còn 02 vụ đang trong thời hạn xác minh. Tham mưu giải quyết 06 vụ KN năm 2020 chuyển sang.

Trong tổng số 209 đơn TC, có 07 vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền, đủ điều kiện thụ lý giải quyết; đã thụ lý và xác minh xong 07/07, đạt 100% vụ việc; đồng thời tham mưu giải quyết xong 07 vụ TC năm 2020 chuyển sang.

Trong tổng số 2.436 đơn kiến nghị, phản ánh có 1.491 đơn thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của các cấp, các ngành; đến nay đã trả lời 1.476 đơn, còn 15 đơn đang xem xét trả lời công dân.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung giải quyết dứt điểm 19/26 vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài và đang tiếp tục tập trung giải quyết 07/26 vụ việc còn lại.

Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, huyện và thành phố thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN.

Trong năm, các cơ quan thanh tra đã triển khai 59 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN; qua thanh tra chưa phát hiện và xử lý về tham nhũng.

leftcenterrightdel
Chánh Thanh tra tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: TK 

Năm 2022 linh hoạt triển khai, thực hiện đồng bộ các yêu cầu nhiệm vụ 

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022, toàn ngành Thanh tra Hoà Bình tập trung đổi mới trong xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 đảm bảo tiến độ thực hiện và chất lượng. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện tốt việc xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra.

Tăng cường thanh tra công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư KN, TC.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành.

Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra…

Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác TCD, giải quyết KN, TC và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc TCD, giải quyết KN, TC. 

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: TK 

Tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KN, TC,  nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác TCD, giải quyết KN ,TC, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra KN, TC đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”.

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KN ,TC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%...

Tại hội nghị, thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố đã tham luận nhiều nội dung với tinh thần xây dựng ngành Thanh tra ngày càng phát triển, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng tại hội nghị, nhiều tổ chức, cá nhân được tặng thưởng những phần thưởng cao quý.

Trần Kiên