Kế hoạch nhằm xây dựng các quy định về quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ, thống nhất trên cả nước về KN,TC; chế độ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc cập nhật dữ liệu đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC.

Việc xây dựng quyết định phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo khoa học, khả thi, đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, phương án kỹ thuật và hướng dẫn việc thực hiện kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia phải bảo đảm sự tương thích, thông suốt và an toàn.

Đặc biệt, xác định rõ chế độ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương cập nhật dữ liệu đầy đủ, kịp thời chính xác; khai thác, sử dụng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu theo thẩm quyền trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị của công dân và giải quyết KN,TC.

Theo kế hoạch, tháng 5/2020 thành lập tổ biên tập xây dựng dự thảo quyết định gồm đại diện các đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Trung tâm Thông tin, Ban Tiếp công dân Trung ương, Cục I, Cục II. Trong thời gian này, tổ biên tập họp, thống nhất nội dung đề cương quyết định nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên.

Trong tháng 5-6/2020, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và khó khăn trong quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về KN,TC do TTCP đang quản lý, vận hành, xây dựng dự thảo quyết định.

Tháng 6/2020, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Việc tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo quyết định gửi Bộ Tư pháp thẩm định và hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định, báo cáo Tổng TTCP trình Thủ tướng Chính phủ ban hành sẽ được thực hiện trong tháng 7/2020.

Về tổ chức thực hiện, Tổng Thanh tra giao Vụ Pháp chế làm thường trực tổ biên tập, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị liên quan tham mưu cho Tổng TTCP thực hiện các hoạt động.

Trung tâm Thông tin rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và khó khăn trong quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về KN,TC do TTCP đang quản lý, vận hành.

Các cục, vụ, đơn vị có liên quan có trách nhiệm cử người tham gia tổ biên tập, phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế chuẩn bị dự thảo quyết định.

Văn phòng TTCP có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, phương tiện vật chất, các điều kiện cần thiết khác theo quy định hiện hành bảo đảm cho việc xây dựng dự thảo quyết định.

Phương Anh