Tại cuộc họp, đại diện Hội đồng Khoa học cho biết, sau khi tổng hợp ý kiến của Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ về đề xuất nghiên cứu khoa học năm 2022, Hội đồng đã đề xuất 16 danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022. Trong đó, bao gồm 8 đề tài khoa học cấp bộ và 8 đề tài khoa học cấp cơ sở.

8 đề tài khoa học cấp bộ, gồm: Giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam; Rủi ro trong hoạt động thanh tra - Thực trạng và giải pháp; Vai trò của cơ quan thanh tra trong việc chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản; Phân định thẩm quyền giữa các cơ quan thanh tra Nhà nước - Lý luận và thực tiễn; Tổ chức và hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện - Thực trạng và giải pháp; Kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại hành chính; Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phòng, chống tham nhũng; Hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu của Trường Cán bộ thanh tra - Thực trạng và giải pháp.

8 đề tài khoa học cấp cơ sở, gồm: Các biện pháp đảm bảo thực hiện quyền của đối tượng thanh tra; Phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong hoạt động thanh tra; Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền cấp xã - Thực trạng và giải pháp; Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp; Vai trò của Chính phủ điện tử trong phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam; Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ; Cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ; Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp.

Tại hội thảo, đa số các thành viên Hội đồng Khoa học đều đồng ý với các đề xuất danh mục nghiên cứu được đưa ra. Tuy nhiên, cần cân nhắc thêm về việc chuyển đề tài cấp cơ sở "Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp" thành đề tài khoa học cấp bộ; cần bổ sung nghiên cứu một số lĩnh vực nhằm hoàn thiện Luật Thanh tra sửa đổi; các vấn đề thanh tra, kiểm tra nội bộ trong ngành Thanh tra…

Bên cạnh đó, cần cân nhắc thêm việc nghiên cứu đề tài Kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại hành chính.

Ngoài ra, các thành viên cũng cho rằng, tên danh mục đề tài đã được đề xuất cần được điều chỉnh lại như: Đổi tên đề tài "Các biện pháp đảm bảo thực hiện quyền của đối tượng thanh tra" thành tên "Các điều kiện đảm bảo thực hiện quyền của đối tượng thanh tra"; đổi tên đề tài "Vai trò của cơ quan thanh tra đối với việc chấn chỉnh hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản" thành "Vai trò của cơ quan thanh tra trong việc chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản”…

Đồng quan điểm với các ý kiến góp ý trên, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đồng ý giữ nguyên 16 danh mục đề tài nghiên cứu đề tài khoa học năm 2022. Điều chỉnh danh mục đề tài giữa đề tài cấp bộ và đề tài cấp cơ sở.

Đối với đề tài khoa học cấp bộ, giữ nguyên các danh mục đề tài được đề xuất và điều chỉnh đề tài “Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp” từ đề tài cấp cơ sở thành đề tài cấp bộ. Đối với đề tài khoa học cấp cơ sở còn 7 đề tài như đã đề xuất của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra cũng đề nghị, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022 trình Tổng Thanh tra phê duyệt.

Thái Hải