Phát hiện 19 tỷ đồng sai phạm

Ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch và tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất để giải quyết những bức xúc, phản ánh của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận số 282-TB/TU của Thường trực Tỉnh uỷ đối với công tác thanh tra, đồng thời chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát và xây dựng báo cáo kết quả thi hành pháp luật về thanh tra giai đoạn năm 2015 - 2020 theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó, Cơ quan Thanh tra tỉnh theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch năm 2020, đồng thời điều chỉnh giảm các cuộc thanh, kiểm tra trong kế hoạch năm 2020 đối với 711 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

9 tháng năm 2020, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã triển khai 110 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 341 đơn vị. Bên cạnh đó, 155 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được triển khai đối với 705 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền 19,5 tỷ đồng và 644.678m2 đất các loại, trong đó yêu cầu thu hồi về ngân sách Nhà nước 7,7 tỷ đồng, xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng biện pháp tài chính khác 11,8 tỷ đồng. Qua thanh tra, 31 tập thể, 156 cá nhân bị xử lý hành chính do vi phạm, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc, 8 đối tượng có sai phạm.

Toàn ngành Thanh tra đang theo dõi, đôn đốc 81 kết luận thanh tra với số tiền sai phạm là 47,1 tỷ đồng và 1.008.080m2 đất các loại. Kết quả, ngành Thanh tra tỉnh đã đôn đốc thu hồi được 15,1 tỷ đồng và thu hồi 40.185m2 đất, đồng thời thực hiện xong việc xử lý khác về tài chính là 12,8 tỷ đồng và 319.937m2 đất.

Tiếp 6.565 lượt công dân

9 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã tiếp 6.565 lượt người đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh giải quyết 4.957 vụ việc. Tổng số đơn tiếp nhận trên địa bàn là 5.950 đơn. Sau khi phân loại đơn trùng lặp, nặc danh, vượt cấp, không đủ điều kiện xử lý... số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 2.498 đơn, đã xem xét giải quyết xong 2.118 đơn, đạt tỷ lệ 85%.

Kết quả giải quyết về khiếu nại có 12 khiếu nại đúng, 7 khiếu nại đúng một phần và 70 khiếu nại sai. Về tố cáo có 35 tố cáo đúng, 58 tố cáo đúng một phần và 99 tố cáo sai. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan có thẩm quyền đã xử lý thu hồi về cho Nhà nước 723 triệu đồng và 187 m2 đất, trả lại công dân 808 triệu đồng và xử lý hành chính 22 cá nhân.

Tổng số quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo do các cấp, các ngành phải tổ chức thực hiện trong 9 tháng là 160 quyết định, kết luận. Các cấp, các ngành đã thực hiện xong 93 quyết định, kết luận.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Kết quả, 19 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh đã được chỉ đạo thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan, rà soát lại và giải quyết. Đến nay, cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết và thực hiện xong các phương án xử lý đối với 12 vụ việc.

Bên canh đó, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, làm việc với một số huyện, thành phố về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cơ quan thanh tra các cấp, các ngành đã triển khai 13 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu đối với 50 cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó chấn chỉnh nhiều sai sót, vi phạm.

Hoàng Long