Toàn tỉnh đã tiếp 5.520 lượt với 6.140 người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 2.249 lượt (giảm 25%) so với cùng kỳ, trong đó có 23 lượt đoàn khiếu nại đông người.

Các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh đã tiếp nhận 2.064 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 88 đơn so với cùng kỳ. Đến nay, đã giải quyết 401 vụ trong số 464 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đạt trên 86%.

Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Qua kiểm tra, rà soát, trên địa bàn tỉnh có tổng số 25 vụ việc, trong đó có 2 vụ khiếu nại đông người được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thống nhất hướng giải quyết tại Văn bản số 645/VPCP-V.I ngày 13/3/2020.

Theo dự báo của UBND tỉnh Đồng Tháp, tình hình khiếu nại, tố cáo trong năm 2020 và những năm tiếp theo vẫn còn diễn biến phức tạp; có thể phát sinh các kiến nghị, phản ánh, tố cáo liên quan đến công tác cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Để nâng cao hiệu quả trong công tác, thời gian tới, tỉnh tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp làm tốt công tác dân vận trong việc tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư.

Chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo cũng như xác định nguyên nhân phát sinh để có biện pháp chấn chỉnh trong quản lý Nhà nước, xử lý cán bộ có sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những bất cập của chính sách pháp luật.

Bên cạnh đó, vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cảnh Nhật