Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ Nguyễn Hồng Điệp chia sẻ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Ban luôn tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ làm tốt công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII, phục vụ bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng thời, đã làm tốt công tác tư tưởng, động viên công chức, người lao động trong Đảng bộ yên tâm công tác và có các chỉ đạo sâu sát, kịp thời để bảo đảm an toàn cho công chức, người lao động.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng luôn chủ động chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban.

Theo ông Điệp, xác định tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã tăng cường lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm kịp thời và có chất lượng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư; chỉ đạo và điều hành hoạt động của Ban, của Trụ sở và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác mà lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) giao; đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đại hội Đảng lần thứ XII, các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội và các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng tham mưu trong việc ban hành các kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, các văn bản gửi địa phương đề nghị phối hợp tiếp và vận động công dân trở về địa phương và các kế hoạch theo dõi, đôn đốc địa phương trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư, thực hiện công tác cải cách hành chính…

Tham gia giúp việc tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018,  rà soát, tổng hợp báo cáo danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN,TC) phức tạp kéo dài đưa vào kế hoạch rà soát của tổ công tác; trên cơ sở đó, tham mưu cho TTCP ban hành Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC, đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương.

Trong 5 năm, Trụ sở Tiếp công dân TƯ đã tiếp 99.747 lượt người đến trình bày 26.970 vụ việc, xử lý 69.872 đơn. Qua tiếp công dân, Ban đã kịp thời tham mưu, đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TTCP nhiều vụ việc phức tạp.

Để hạn chế việc công dân tập trung đông người KN,TC dài ngày tại Hà Nội, Ban đã chủ động phối hợp với UBND một số tỉnh, thành phố vận động công dân trở về và tổ chức tiếp tại địa phương.

Ngoài ra, Ban còn thực hiện một số nhiệm vụ khác như kiểm tra, rà soát đơn thư KN,TC liên quan đến các tập thể và cá nhân phục vụ công tác thi đua khen thưởng và công tác cán bộ; rà soát đơn thư KN,TC phục vụ công tác quy hoạch cán bộ của Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. 

Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hồng Điệp cho biết, Đảng bộ rất coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc đã triển khai, quán triệt kịp thời đến đảng viên trong toàn Đảng bộ nội dung các nghị quyết, các văn bản chỉ  đạo, tuyên truyền của Đảng ủy cấp trên.

Đảng ủy Ban đã chủ động tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tới các Chi bộ. Các Chi bộ quán triệt Nghị quyết trong sinh hoạt Chi bộ đến từng đảng viên.

Ngoài ra, Đảng bộ cũng thực hiện việc theo dõi, giám sát đảng viên trong hành động và phát ngôn nhằm ngăn chặn đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đặc biệt là những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đoàn kết nội bộ; tạo niềm tin trong cán bộ đảng viên đối với tổ chức Đảng.

Đồng thời, yêu cầu các Chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong các buổi sinh hoạt Chi bộ; xây dựng kế hoạch cụ thể và đăng ký chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn của các phòng; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ngoài việc phổ biến, quán triệt các quy định của cấp trên, thông qua sinh hoạt Đảng ủy, các Ủy viên Ban Chấp hành đã góp ý thẳng thắn trên tinh thần xây dựng để mỗi Đảng ủy viên hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu là hạt nhân chính trị của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc. Việc quán triệt trách nhiệm nêu gương của đảng viên nói chung và người đứng đầu cấp ủy nói riêng là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ.

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Việc giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức. Hàng tháng, thông qua các kỳ sinh hoạt, các Chi bộ kiểm điểm, đánh giá sâu về công tác tư tưởng; thường xuyên nắm bắt kịp thời những trường hợp có phát sinh vấn đề về tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và những đề xuất kiến nghị của cán bộ, đảng viên; qua đó có biện pháp giải quyết ngay về vấn đề tư tưởng tại Chi bộ, không để nảy sinh những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, làm cho công chức, đảng viên trong đơn vị có nhận thức đúng đắn và cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao.

“Chính vì vậy, bản lĩnh chính trị của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp ngày càng được nâng cao; các đảng viên, đặc biệt là các đồng chí Đảng ủy viên luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch... góp phần quan trọng trong đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Đảng bộ “trong sạch, vững  mạnh” - ông Điệp nói.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ thường xuyên coi trọng việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với việc nâng cao chất lượng các Chi bộ.

Hàng năm, Đảng bộ đều được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 100% đảng viên được phân loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

Phát huy kết quả đã đạt được từ nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ban Tiếp công dân TƯ phấn đấu xây dựng tập thể Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết tập trung cao độ cho việc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là nhiệm vụ phối hợp tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội; xây dựng định hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hàng năm để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Ban phối hợp, thống nhất thực hiện tốt công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ kết hợp với đào tạo theo kế hoạch của TTCP để nâng cao năng lực, trình độ cho công chức, người lao động, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức Ban Tiếp công dân TƯ, xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư; đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết KN,TC của công dân tại cơ sở...

Thái Hải