Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Vụ Pháp chế cho biết, theo sự phân công của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ được giao xây dựng 2 nghị định, đó là: Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra và Nghị định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Ngoài ra, Chính phủ còn giao Thanh tra Chính phủ chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong việc ban hành nghị định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra.

Đến nay, Vụ Pháp chế đã xây dựng ban hành kế hoạch triển khai Luật Thanh tra; có công văn gửi xin ý kiến bước đầu của các bộ, ngành về việc thành lập cơ quan thanh tra của các bộ, ngành và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; công văn gửi UBND các tỉnh về thanh tra sở.

Đồng thời, trình Tổng Thanh tra ban hành quyết định thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập của 2 nghị định; chủ động tích cực xây dựng dự thảo nghị định, đến nay đã có bản sơ thảo lần 1.

Về lộ trình thực hiện các công việc trong thời gian tới, đại diện Vụ pháp chế cho biết: Ngày 10/2, sẽ triển khai đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Dự thảo và tờ trình 2 nghị định để lấy ý kiến góp ý.

Sau đó chức hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến, làm việc trực tiếp với một số cơ quan về nội dung liên quan, công việc này thực hiện trong suốt quá trình xây dựng nghị định; họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập để hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

Đầu tháng 3 sẽ gửi Tờ trình và Dự thảo Nghị định xin ý kiến chính thức của các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị trong Thanh tra Chính phủ.

Đầu tháng 4 hoàn thành báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương và đến ngày 10/4 gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp thẩm định, hồ sơ mỗi Nghị định (trong đó bao gồm: Tờ trình Chính phủ, Dự thảo Nghị định; báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến bộ, ngành, địa phương; báo cáo đánh giá tác động).

Cuối tháng 4, hoàn thiện Tờ trình, Chính phủ, Dự thảo Nghị định và các văn bản kèm theo; xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Trong tháng 5 sẽ trình Chính phủ ký ban hành các Nghị định.

Tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong cơ bản đồng ý với lộ trình về việc xây dựng 2 nghị định mà Vụ Pháp chế đã trình bày. Đồng thời, yêu cầu đơn vị cần bám sát các quy định về việc ban hành văn bản pháp luật, các nội dung cần phải hoàn chỉnh trước khi trình để xin các ý kiến của các bộ, ngành. Đến ngày 1/5 phải trình nghị định chính thức cho Chính phủ.

Thái Hải