Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Đinh Xuân Tùng đã phổ biến một số văn bản của Trung ương và của Đảng ủy Khối về việc tổ chức đại hội chi bộ; những nhiệm vụ cần triển khai cho công tác chuẩn bị đại hội chi bộ.

Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải tiến hành đúng quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả; tập trung cao nhất trí tuệ, trách nhiệm tập thể chi bộ và từng đảng viên.

Nội dung đại hội chi bộ nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022 - 2025; bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Báo cáo tổng kết công tác của chi bộ phải đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua; làm rõ những ưu, khuyết điểm trên các lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo đoàn thể.

Phương hướng, nhiệm vụ bám sát văn kiện đại hội cấp trên, các nghị quyết chỉ thị của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Nghị quyết Đại hội nghiệm kỳ 2020 - 2025 của cấp ủy cấp trên trực tiếp. Đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ…

Công tác nhân sự phải được thực hiện đúng quy định, quy trình trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, cấp ủy nhiệm kỳ mới bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Bên cạnh đó, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Đinh Xuân Tùng cũng phổ biến, hướng dẫn, trao đổi các bước tiến hành đại hội theo kịch bản và kinh nghiệm giải quyết một số tình huống có thể phát sinh tại đại hội; một số lưu ý khi tổ chức đại hội chi bộ, hoàn thiện hồ sơ sau khi tổ chức đại hội. Đồng thời, trao đổi, giải đáp thắc mắc các nội dung liên quan đến tổ chức đại hội chi bộ...

Theo kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2022- 2025, thời gian tiến hành đại hội các chi bộ được tiến hành từ tháng 6/2022, hoàn thành trước ngày 30/9/2022. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Phương Hiếu