Tháng 11, toàn ngành Thanh tra Lâm Đồng đã thực hiện 55 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 43 cuộc theo kế hoạch và 12 cuộc đột xuất. Đến nay, đã kết thúc và ban hành kết luận đối với 16 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm và ban hành quyết định thu hồi số tiền gần 7 tỷ đồng. Các sai phạm chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí, sử dụng ngân sách Nhà nước, thuế…

Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 69 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 73 tổ chức và 91 cá nhân. Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm, các cấp có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,1 tỷ đồng; thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 178 triệu đồng. Đồng thời, kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực: Giao thông vận tải; y tế; khoa học công nghệ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thông tin và truyền thông; xây dựng...

Cũng trong tháng, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết KNTC cũng được chú trọng. Cụ thể, toàn tỉnh đã tiếp 243 lượt công dân với 330 người được tiếp. Trong đó, tiếp thường xuyên 162 lượt/230 người, tiếp định kỳ 81 lượt/100 người, có 5 đoàn đông người/75 người. Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Qua tiếp công dân đã hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Toàn tỉnh đã tiếp nhận 552 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 369 đơn đủ điều kiện xử lý với 68 đơn KN, 22 đơn TC và 279 đơn kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, đã hướng dẫn công dân KN đến cơ quan có thẩm quyền 35 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 105 đơn, tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 229 đơn.

Công tác PCTN trong tháng 11 được quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kế hoạch PCTN, chú trọng thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định của Chính phủ. Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách hành chính; tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành...

Thanh tra tỉnh đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 31 cá nhân thuộc 10 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Qua xác minh cho thấy, các cá nhân đã kê khai tài sản, thu nhập trung thực, chưa phát hiện các trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Trong kỳ, qua công tác điều tra tội phạm, phát hiện 5 vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng, đang trong quá trình xử lý theo quy định.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN. Triển khai thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và mang tính toàn diện…

Thông qua kết quả thực hiện, đã góp phần chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai phạm trên các lĩnh vực, khắc phục chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN; góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương…

Vũ Linh