9 tháng năm 2022, toàn ngành Thanh tra Lâm Đồng đã thực hiện 131 cuộc thanh tra hành chính. Trong đó, triển khai trong kỳ 94 cuộc và kỳ trước chuyển sang 37 cuộc, (82 cuộc theo kế hoạch và 49 cuộc đột xuất). Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm với số tiền 26 tỷ đồng. Các sai phạm chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí, sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản… Kết thúc thanh tra, đã ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 13 tỷ đồng, xử lý khác hơn 12 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế qua thanh tra...

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 932 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 8 tỷ đồng, đồng thời, kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực giao thông - vận tải; y tế; khoa học công nghệ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thông tin và truyền thông; lao động - thương binh và xã hội... Đồng thời, kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực.

Cũng trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp 2.565 lượt công dân với 3.234 người được tiếp. Trong đó, tiếp thường xuyên 1.623 lượt/2.115 người, tiếp định kỳ 942 lượt/1.119 người. Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng… Qua tiếp công dân đã hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết KNTC cũng được chú trọng. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.497 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 4.482 đơn đủ điều kiện xử lý với 546 đơn khiếu nại, 382 đơn tố cáo và 3.554 đơn kiến nghị, phản ánh.

Qua phân loại, đã hướng dẫn công dân khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền 587 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1.533 đơn, tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 2.362 đơn (gồm 346 đơn khiếu nại, 182 đơn tố cáo, 1.834 đơn kiến nghị, phản ánh).

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC luôn đảm bảo các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, góp phần bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh; giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý thức tuân theo pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh PCTP.

Đặc biệt, công tác PCTN trong 9 tháng qua, Thanh tra tỉnh đã và đang tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Trong kỳ, toàn tỉnh đã ban hành 94 văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện pháp luật về PCTN, tổ chức 98 lớp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN với 6.435 người tham gia; các cơ quan, tổ chức, đơn vị đều thực hiện nghiêm việc công khai các nội dung liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định; ban hành 83 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và sửa đổi, bổ sung 9 văn bản; chuyển đổi vị trí công tác đối với 832 cán bộ, công chức, viên chức. Tiến hành kiểm tra 28 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ (đã phát hiện 12 đơn vị vi phạm, đã chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định). Đặc biệt, trong kỳ phát hiện 6 vụ vi phạm có dấu hiệu tham nhũng phải chuyển cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật…

Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, “9 tháng năm 2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN và các mặt công tác khác, trong đó có công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh PCTP và VPPL. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ trên các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh PCTP và VPPL, đến việc tổ chức thực hiện công tác này thông qua công tác thanh tra; tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC; công tác PCTN…

Việc triển khai thực hiện cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định; tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện nghiêm việc giữ bí mật về thông tin của người tố cáo, tố giác… Qua đó, đã góp phần phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi VPPL, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các hành vi VPPL, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mọi người dân ý thức tuân theo pháp luật, tích cực đấu tranh PCTP và VPPL”.

Vũ Linh