+ PV: Thưa Phó Tổng Thanh tra, ông từng nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra chính quy, bản lĩnh, ngang tầm nhiệm vụ. Xin ông chia sẻ về sự quan tâm của lãnh đạo TTCP đến công tác này thời gian qua?

- Phó TTCP Trần Văn Minh: Đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra là một bộ phận quan trọng của nền hành chính Nhà nước nói chung và của ngành Thanh tra nói riêng. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức có tính chất quyết định chất lượng của nền hành chính và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức của ngành theo yêu cầu của Chiến lược Phát triển ngành Thanh tra đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, nhận thức đúng đắn về đạo đức công vụ, giỏi về năng lực chuyên môn, sẵn sàng hội nhập quốc tế, chính quy và ngang tầm nhiệm vụ là để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 77 năm qua, góp phần xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Vì vậy, lãnh đạo TTCP qua các thời kỳ luôn quan tâm và có giải pháp kịp thời để nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ của ngành Thanh tra. Sự quan tâm đó được thể hiện trên rất nhiều phương diện, từ việc kiện toàn tổ chức bảo đảm kinh phí hoạt động nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng cho đến lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong đó phải kể đến công tác xây dựng và tổ chức và lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra hàng năm được Tổng TTCP phê duyệt ban hành kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho Trường Cán bộ Thanh tra triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, chương trình, tài liệu, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng đang được đổi mới theo hướng tích cực, tập trung bồi dưỡng kỹ năng làm việc và kinh nghiệm thực tiễn về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra.

+ PV: Xin Phó Tổng Thanh tra đánh giá về hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành những năm gần đây?

- Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh: Trong nhiều thập kỷ qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ngành Thanh tra, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chính quy, bản lĩnh là nhiệm vụ cấp thiết của ngành, TTCP đã chỉ đạo Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì khẩn trương thực hiện việc đổi mới toàn diện về giáo trình và phương pháp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, từng bước đưa công chức là trưởng đoàn thanh tra, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra.

Đối với những công chức đã có nhiều kinh nghiệm tham gia các hoạt động thanh tra thì đây là cơ hội để đúc rút, tổng kết, truyền đạt kinh nghiệm của mình; đồng thời những công chức mới vào ngành sẽ có cơ hội tốt để học hỏi, trao đổi, tương tác và phản biện về những kinh nghiệm của các đồng nghiệp đi trước. Đây là cách làm hay, một phương pháp cập nhật kiến thức qua thực tế đã được các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới áp dụng.

Giai đoạn từ 2015 - 2020, ngành Thanh tra đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài hơn 500 lượt cán bộ, công chức; Trường Cán bộ Thanh tra đã mở 90 lớp với 7.983 học viên tham dự chương trình đào tạo thanh tra viên; 59 lớp với 5.205 học viên tham dự chương trình đào tạo thanh tra viên chính và đối với chương trình đào tạo thanh tra viên cao cấp là 6 lớp với 346 học viên. Đồng thời, trường cũng tổ chức 32 lớp bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân với 4.910 học viên tham dự.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TTCP cũng luôn quan tâm cử cán bộ, công chức của ngành tham dự các chương trình liên kết đào tạo quốc tế với Cơ quan Thanh tra Kiểm toán Hàn Quốc, Cơ quan Đánh giá Hành chính Nhật Bản... Các học viên tốt nghiệp các khóa đào tạo, chương trình bồi dưỡng đều thu được khối lượng kiến thức lớn, hữu dụng và đáp ứng nguồn nhân lực trong các hoạt động của ngành Thanh tra từ Trung ương tới các địa phương.

Riêng năm 2022, tính đến ngày 7/12, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức được 64 lớp cho 7.235 học viên. Công tác đào tạo nghiệp vụ diễn ra tại nhiều địa điểm, tạo điều kiện tối đa cho học viên.

Có thể nói, chất lượng đội ngũ cán bộ của ngành đang ngày càng được cải thiện và ngành Thanh tra đã có được đội ngũ cán bộ, công chức đảm đương tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Toàn ngành Thanh tra đạt được nhiều kết quả tích cực về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng đã được triển khai mạnh mẽ, thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước.

+ PV: Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, ngành Thanh tra cần làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành, thưa ông?

- Phó Tổng TTCP Trần Văn Minh: Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tập trung xây dựng các chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu mà Ban Chấp hành Trung ương đặt ra tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, ngành Thanh tra luôn xác định việc nâng cao chất lượng cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và năng lực chuyên môn là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và liên tục.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Ban Cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo TTCP đã chủ động tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 9/4/2018 của Chính phủ thay thế Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTCP theo hướng đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, sắp xếp, tổ chức lại các cục, vụ, đơn vị của TTCP nhằm tinh gọn đầu mối bên trong, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cục, vụ, đơn vị, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Đáng lưu ý, mới đây, Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua với 8 chương, 118 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Cùng với đó, TTCP ban hành Quyết định số 465/QĐ-TTCP về quy chế tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra, Quyết định 468/QĐ-TTCP về quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của TTCP với những nội dung quy định “siết chặt” và cụ thể về hoạt động đoàn thanh tra và công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức của TTCP. Đây là cơ sở để xây dựng đề án vị trí việc làm, các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, phù hợp với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ tinh về chất lượng.

Ngành Thanh tra đang đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề, phức tạp đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, thanh tra viên của ngành phải không ngừng học tập, trau dồi cả về bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và năng lực chuyên môn.

Trong thời gian tới, ngành Thanh tra cần quyết tâm thực hiện thắng lợi "Chiến lược Phát triển ngành Thanh tra năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", trong đó chú trọng vào các nhiệm vụ:

Một là, nghiên cứu, sửa đổi các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá đội ngũ thanh tra viên theo hướng chuyên nghiệp. Triển khai đồng bộ, công khai, định kỳ thực hiện chuyển đổi vị trí công tác vừa là tránh tình trạng lạm quyền, vừa để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua nhiều lĩnh vực, nhiều vị trí công tác.

Hai là, kiện toàn cơ cấu tổ chức của TTCP cũng như thanh tra bộ, thanh tra tỉnh để đảm bảo chức năng giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời đảm bảo việc quản lý tập trung, chỉ đạo thông suốt đối với cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, thanh tra sở, thanh tra cấp quận/huyện, thành phố/thị xã. Đây là căn cứ để xây dựng đề án vị trí việc làm toàn ngành Thanh tra ổn định lâu dài, có tính khoa học; xác định cụ thể các yêu cầu năng lực về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đạo đức công vụ đối với từng vị trí công tác. Từ đó, TTCP sẽ xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của ngành một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Ba là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình công tác. Đây phải là việc làm thường xuyên để không những hình thành thói quen sử dụng công nghệ, mà còn giúp cho đội ngũ thanh tra viên của ngành tích cực đón nhận những điều mới, tiến bộ hơn, tránh lối tư duy bảo thủ, cá nhân.

Bốn là, Trường Cán bộ Thanh tra tiếp tục tích cực đẩy nhanh việc cập nhật giáo trình và phương pháp đào tạo. Ngoài ra, chương trình bồi dưỡng cần tăng thời lượng của học phần thực tế, thực hành kỹ năng nghiệp vụ cũng như bổ sung học phần về đạo đức công vụ. Đặc biệt, giáo trình học cần cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật mới ban hành, các thông tin có tính thời sự trong nước và quốc tế.

+ PV: Xin trân trọng cảm ơn Phó Tổng Thanh tra!

Phương Anh (Thực hiện)