Công tác tiếp dân luôn được các cấp, các ngành tỉnh Điện Biên quan tâm duy trì và thực hiện theo quy định của pháp luật, cán bộ tiếp dân thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục về tiếp công dân, đã tuyên truyền, giải thích các chế độ chính sách có liên quan, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong khiếu nại, tố cáo.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã tiếp 540 lượt công dân với 620 người đến KN,TC, kiến nghị, phản ánh, trong đó: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp 69 lượt/81 người; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp 210 lượt/275 người… So với cùng kỳ năm trước, số lượt tiếp công dân giảm 32,67% (540/802 lượt). Có 3 đoàn đông người, giảm 85% (3/20) so với cùng kỳ.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực đất đai liên quan đến thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn như: Dự án đường 60m, dự án khu đô thị Tân Thanh, dự án đường vào khu sinh thái Him Lam… đề nghị được trợ cấp xã hội; đề nghị hỗ trợ gạo, cấp đất sản xuất khi thực hiện di chuyển để thực hiện Đề án 79; đề nghị hỗ trợ gạo trồng rừng năm 2017; liên quan đến việc đề nghị hỗ trợ nhà ở theo Chương trình 167, việc hỗ trợ nhà ở theo chương trình của Bộ Công an...

Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 807 đơn (KN 38 đơn; TC 40 đơn; kiến nghị, phản ánh 729 đơn). So với cùng kỳ năm trước tăng 6,04% (807/761 đơn). Qua phân loại có 14 vụ việc KN và có 10 vụ việc TC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp.

Về giải quyết KN, đã giải quyết được 18/29 vụ việc thuộc thẩm quyền (gồm 15 vụ việc từ năm 2019 chuyển sang), đạt 62%; đã thực hiện 15/15 quyết định giải quyết KN trong kỳ (đạt 100%).

Về giải quyết TC, đã giải quyết được 4/11 vụ việc thuộc thẩm quyền (1 vụ việc từ năm 2019 chuyển sang), đạt 36,4%; đã tổ chức thực hiện được 4/4 quyết định xử lý TC, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 766m2 đất, kiến nghị xử lý 6 cán bộ, công chức.

Công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ KN, TC đông người, phức tạp kéo dài, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại quá trình giải quyết, thực hiện việc đối thoại dân chủ để có phương án giải quyết dứt điểm vụ việc KN của ông Lò Văn Khón tại huyện Mường Chà.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên Phan Văn Thống, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được các cấp, các ngành quan tâm hơn, nhất là tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Chất lượng và nội dung giải quyết sự việc ngày càng được nâng cao, nhiều vụ việc công dân đã chấm dứt việc tiếp khiếu, tiếp tố sau khi nhận được quyết định giải quyết KN lần đầu, văn bản kết luận, quyết định xử lý TC.

Các sở, ngành của tỉnh cũng chủ động hơn trong việc tăng cường nắm tình hình, giải quyết các vụ việc KN, TC thuộc lĩnh vực do mình quản lý; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để nắm bắt, phối hợp trong giải quyết đơn thư nói chung và đơn thư KN, TC nói riêng.

Trần Kiên