Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (Từ 15/12/2021 đến 14/6/2022) của UBND tỉnh Bình Định cho biết, UBND tỉnh đã có Quyết định số 5310/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2022 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 18/11/2021), theo hướng bổ sung nội dung thanh tra đối với cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đúng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Thường xuyên chỉ đạo Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện cuộc thanh tra bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra, đồng thời UBND tỉnh đã có Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 15/4/2022 gửi Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định.

Thanh tra tỉnh tổ chức nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

UBND tỉnh đã tham dự hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022 do Thanh tra Chính phủ tổ chức; chỉ đạo Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra của tỉnh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra năm 2022.

Các ngành, địa phương đã tổ chức 72 hội nghị/lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) cho 3.408 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các ngành, địa phương phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản khác của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ mới ban hành về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN; chỉ đạo công khai kịp thời hoạt động thanh tra, các chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật và trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Định, Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh và của các ngành, địa phương.

Quý II/2022, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã tiến hành 16 cuộc thanh tra tại 18 đơn vị, gồm 15 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc đột xuất.

Các cấp, các ngành đã ban hành kết luận 22 cuộc thanh  tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 982 triệu đồng; xử lý thu hồi về cho Nhà nước 574 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế (ghi thu, ghi chi, giảm trừ thanh quyết toán…) 408 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 06 tập thể và 13 cá nhân.

Thanh tra các cấp, các ngành đã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý đối với 17 kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; kết quả đã thu hồi về cho Nhà nước 166 triệu đồng trong tổng số tiền 255 triệu đồng phải thu hồi; các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với 02 tập thể và 07 cá nhân.

Cùng thời gian, các cấp, các ngành đã chỉ đạo tiến hành 07 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN tại 11 đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tiến hành 53 cuộc thanh tra tại 84 đơn vị; có 10 cuộc thanh tra từ năm 2021 chuyển sang và 43 cuộc triển khai trong kỳ; 48 cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt và 05 cuộc thanh tra đột xuất.

Ban hành kết luận 31 cuộc thanh tra, phát  hiện vi phạm về kinh tế 1.535 triệu đồng; xử lý thu hồi về cho Nhà nước 1.044 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác về kinh tế 491 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính 07 tập thể và 19 cá nhân.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý đối với 24 cuộc thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; kết quả đã thu hồi về cho Nhà nước 537 triệu đồng trong tổng số tiền 725  triệu đồng phải thu; kết quả xử lý khác về kinh tế 491 triệu đồng trong tổng số tiền 491 triệu đồng phải xử lý; các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với 03 tập thể và 13 cá nhân (kiểm điểm rút kinh nghiệm).

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, đã chỉ đạo tiến hành 14 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 22 đơn vị. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 01 cuộc tại 05 đơn vị; thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiến hành 08 cuộc tại 09 đơn vị; thanh tra các sở, ban, ngành tiến hành 05 cuộc tại 08 đơn vị. Đến nay đã kết thúc, ban hành kết luận thanh tra 11 cuộc, qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan.

Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn có những tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức việc tiếp công dân ở một số đơn vị, địa phương chưa đảm bảo theo quy định; việc phân loại một số đơn thư, trình tự, thủ tục giải quyết, việc lập danh mục hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định. Trong công tác PCTN, một số đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch công tác hằng năm còn chung chung, chưa sát thực tế; việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa thường xuyên liên tục. Một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, giải giải quyết KNTC và PCTN cho cấp trên theo quy định...

Huyền Châu