Theo đó, kiểm tra, giám sát về hoạt động đấu thầu là nhiệm vụ được thực hiện theo kế hoạch đột xuất và định kỳ thường xuyên hằng năm của UBND tỉnh (phân cấp thực hiện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư), nhằm mục đích quản lý, điều hành và chấn chỉnh hoạt động đấu thầu đảm bảo đạt được mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, tăng cường hiệu quả của hoạt động đấu thầu và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu việc kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất trong suốt quá trình đầu tư; đảm bảo có sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp.

Phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung kiểm tra và giám sát.

Phạm vi kiểm tra, giám sát là các dự án đầu tư/dự toán mua sắm sử dụng tất cả các nguồn vốn ngân sách Nhà nước (nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn phân cấp, nguồn chi thường xuyên, sự nghiệp, nguồn viện phí, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế…) do UBND tỉnh hoặc giám đốc các sở chuyên ngành được ủy quyền phê duyệt quyết định đầu tư/phê duyệt dự toán.

Các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu tại đơn vị kiểm tra.

Thời kỳ kiểm tra, giám sát: Các dự án/dự toán mua sắm đã và đang triển khai thực hiện từ năm 2020 đến nay.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu, phân cấp trong đấu thầu theo các nội dung như sau: Kiểm tra chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, chứng chỉ liên quan đến trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên gia đấu thầu. Kiểm tra việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cơ sở pháp lý, nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tính hợp lý của việc phân chia gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sự tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, tuân thủ theo các cơ sở pháp lý được duyệt như kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; chất lượng hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; báo cáo đánh giá và báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; công tác thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng.

Kiểm tra tình hình thực hiện các báo cáo về hoạt động đấu thầu định kỳ và kế hoạch triển khai liên quan đến công tác đấu thầu qua mạng.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12.2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre phân công Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp thực hiện kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động đấu thầu các dự án/dự toán mua sắm đã và đang triển khai thực hiện từ năm 2020 đến nay. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo chế độ quy định. Tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc theo thẩm quyền hoặc tham mưu kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan/đơn vị hữu quan thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát về tình hình hoạt động đấu thầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Danh sách các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát:

- Chi cục Thú y.

- UBND huyện Ba Tri.

- UBND huyện Giồng Trôm.

- Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cù Lao Minh.

Thanh Lương