Theo quyết định phê duyệt, năm 2021, Bắc Ninh sẽ thanh tra trách nhiệm 2 giám đốc sở, 2 chủ tịch UBND huyện. Nội dung thanh tra tập trung vào việc quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, thực hiện quyết định, kết luận sau thanh tra và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, thanh tra trách nhiệm 1 chủ tịch UBND huyện trong việc quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng. Thanh tra Ban Quản lý khu vực và phát triển đô thị Bắc Ninh; 2 công ty TNHH trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong năm 2021, Bắc Ninh cũng sẽ thanh tra tại Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc chấp hành chính sách pháp luật  về thuế, phí, lệ phí; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động của doanh nghiệp; việc thực hiện công tác thanh tra, quyết toán các khoản ngân sách Nhà nước, hỗ trợ giá, vay vốn (nếu có).

Thanh tra chuyên đề về công tác PCTN tại các sở, ngành và các huyện, thị xã, TP. Cụ thể là việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập; công tác cán bộ, tài chính, ngân sách; đất đai; xây dựng theo quy định của Luật PCTN và các quy định khác của pháp luật về PCTN.

Theo kế hoạch phê duyệt, tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với 5 dự án; thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất trong quá trình thực hiện 11 dự án sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Hải Hà