Ban Chỉ đạo do bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban. Ngoài ra còn có các Phó Trưởng ban là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm thủ trưởng các sở, ngành như: Công an tỉnh; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo công tác tiếp công dân, xem xét, chỉ đạo giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh, trước và trong thời gian diễn ra Đại hội.

Ngoài việc thành lập Ban Chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, UBND tỉnh cũng thành lập 3 Tổ Công tác Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn 8 huyện, thị xã, TP.

Tổ công tác sẽ thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết những nội dung, vụ việc tồn đọng, đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu UBND các huyện, thị xã, TP và các đơn vị có liên quan trong việc giải quyết đơn thư KN, TC để tồn đọng, đông người, phức tạp, kéo dài, “phát sinh thành điểm nóng”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch kiểm tra; rà soát, tổng hợp, đề xuất các giải pháp giải quyết các vụ việc tồn đọng, đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Hải Hà