Về tiếp công dân, 6 tháng đầu năm 2019, các ngành, các cấp tỉnh Yên Bái đã tiếp 1.579 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước, nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách...

Bên cạnh đó, toàn tỉnh tiếp nhận 842 đơn, trong đó 738 đơn đủ điều kiện xử lý. Trong tổng số đơn đã tiếp nhận có 101 đơn KN,TC; 741 đơn phản ánh, kiến nghị, các nội dung KN liên quan đến lĩnh vực đất đai 57 đơn (chiếm 78%)%, lĩnh vực văn hóa, xã hội 14 đơn (chiếm 19,2%); chế độ chính sách 2 đơn (chiếm 2,8%); nội dung đơn TC liên quan đến lĩnh vực hành chính 10 đơn (chiếm 35,7%), lĩnh vực tham nhũng 3 đơn (chiếm 10,7%); về Đảng 2 đơn (chiếm 7,1%); lĩnh vực khác 12 đơn (chiếm 46,5%).

Đối với 101 đơn KN,TC có 75 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp, đã được các cơ quan thụ lý để giải quyết theo thẩm quyền. 741 đơn kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã hướng dẫn, giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các cấp, ngành trong tỉnh đã triển khai 10 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về KN,TC tại 10 đơn vị. UBND tỉnh đã hoàn thành rà soát 5/5 vụ KN kéo dài theo theo Kế hoạch số 2100 ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, hiện nay đã thành lập tổ công tác rà soát, giải quyết các vụ việc KN phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch số 363 ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Đánh giá tình hình KN,TC, ông Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhận xét, nhìn chung tình hình KN,TC 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, chưa phát sinh các trường hợp nổi cộm, phức tạp về KN,TC. Công tác giải quyết KN,TC thời gian qua đã được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết.

Số vụ việc KN đúng và đúng một phần đã giảm 35,8% so với cùng kỳ năm 2018, đã cho thấy sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đã được nâng lên, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thời gian tới, ông Long nhận định, năm 2019 là năm then chốt, chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và thực hiện các hiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do vậy, dự báo tình hình KN,TC của công dân phát sinh trong thời gian tới sẽ có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là các KN liên quan đến lĩnh vực đất đai khi tỉnh triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm và các nội dung TC đối với cán bộ lãnh đạo các cấp, ngành.

Bùi Bình