Trong lĩnh vực thanh tra hành chính, toàn tỉnh tiến hành 53 cuộc thanh tra, đã kết thúc 40 cuộc thanh tra trực tiếp, ban hành 36 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra phát hiện 115 đơn vị sai phạm về kinh tế với tổng số tiền gần 12,4 tỷ đồng và 33.595,5 mđất, cơ quan thanh tra kiến nghị xử lý thu hồi hơn 4,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế hơn 7,7 tỷ đồng và kiến nghị xử lý hành chính đối với 64 cá nhân.

Cụ thể: 29 cuộc thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách, các chương trình dự án phát hiện 117 đơn vị sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 12,2 tỷ đồng, ra quyết định xử lý thu hồi số tiền gần 4,7 tỷ đồng.

30 cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản tại 6 đơn vị, phát hiện sai phạm 34.525,5mđất, kiến nghị xử lý hành chính đối với 2 tổ chức và 69 cá nhân, đồng thời kiến nghị truy thu nghĩa vụ tài chính về đất với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra, đã kiểm tra, đôn đốc thực hiện 200 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, số phải thu hồi hơn 5,8 tỷ đồng, đã thu hơn 5,3 tỷ đồng (91%), ban hành quyết định xử lý hành chính đối với 64 cá nhân có sai phạm.

Đối với lĩnh vực thanh tra chuyên ngành, toàn tỉnh tiến hành 101 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.761 cá nhân và 421 tổ chức, phát hiện 655 cá nhân và 82 tổ chức có vi phạm, đã ban hành 326 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng, buộc bồi thường thiệt hại công trình giao thông số tiền 26,5 triệu đồng.

Theo ông Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, trong 9 tháng đầu năm các tổ chức thanh tra đã kịp thời nắm bắt những vấn đề, lĩnh vực có nhiều bức xúc mà dư luận quan tâm để đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, chủ động phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo.

Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các cuộc thanh tra được đảm bảo đúng theo kế hoạch, quá trình thanh tra đã kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm ở một số đơn vị.

Thời gian tới, hoàn thành các cuộc thanh tra đã triển khai trong 9 tháng đầu năm, tổ chức thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh. Tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi tiền, tài sản vào ngân sách Nhà nước, kịp thời kiến nghị sửa đổi những sơ hở bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách.

Bùi Bình