Theo báo cáo kết quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an trong năm 2018, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng CAND.

Đồng thời tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong CAND và đấu tranh chống tội phạm tham nhũng.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đã xử lý kịp thời, nghiêm minh những sai phạm của cán bộ, chiến sỹ Công an.

Ban Chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố hoạt động có hiệu quả hơn, góp phần phòng ngừa, hạn chế sai phạm trong lực lượng CAND.

Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều giải pháp, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác chiến đấu, phục vụ đời sống cán bộ, chiến sỹ và đạt được những kết quả nhất định. 

Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ là rất quan trọng.

Phải chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng nhằm mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng trong CAND, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Công an các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện kiên quyết, từ chủ trương đến việc tổ chức thực hiện các biện pháp PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đối với việc chỉ đạo.

Nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong CAND khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Cán bộ, chiến sỹ phải giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, đẩy lùi tiêu cực. 

Bình An