Thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ đẩy mạnh hoạt động về  công tác tiếp nhận và trả kết quả xử lý hồ sơ; đôn đốc, kiểm soát tiến trình xử lý hồ sơ của các đơn vị trong Bộ bảo đảm đúng thời hạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, tăng cường điều phối, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin; chủ động xây dựng và công khai cung cấp thông tin theo đúng quy định pháp luật về các lĩnh vực Bộ quản lý.

Thái Hải