Cơ quan Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang có trách nhiệm thu hồi, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các chủ đầu tư thu hồi và giảm trừ khi quyết toán công trình số tiền 3.223.989.000 đồng sai phạm gồm 1.438.211.000 đồng sai trong quản lý thu, chi ngân sách, 1.785.778.000 đồng sai trong quản lý đầu tư xây dựng.

Qua thanh tra cho thấy, trong quản lý thu chi ngân sách, công tác lập, giao dự toán chi từ đầu năm có một số khoản không phù hợp chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao. Một số khoản thu, chi việc lập, giao dự toán đầu năm chưa sát với thực tế.

Công tác chấp hành dự toán thu, một số chỉ tiêu thu chưa đạt dự toán giao.

Bên cạnh đó, công tác chấp hành dự toán chi chưa đảm bảo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các chế độ tài chính như sử dụng quỹ dự phòng ngân sách huyện chưa đảm bảo quy định... Công tác chấp hành Luật Kế toán, chế độ kế toán của một số đơn vị dự toán thuộc huyện chưa tốt. Việc kiểm tra tài chính, kế toán đã triển khai thực hiện nhưng còn hạn chế, chưa chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm để rút kinh nghiệm.

Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ thiết kế tại một số công trình, dự án đầu tư được chủ đầu tư phê duyệt còn thiếu chi tiết. Một số công trình có đào, đắp đất đã lựa chọn đào bằng thủ công làm tăng giá trị công trình. Dự toán được duyệt tại một số công trình đã tính toán sai khối lượng, áp dụng sai đơn giá.

Trong giai đoạn đầu tư xây dựng, một số công trình còn tồn tại về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trong giai đoạn kết thúc đầu tư đưa công trình vào khai thác, sử dụng, quá trình thẩm tra, quyết toán các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất hoàn thành do các chủ đầu tư không trình phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho nên các chi phí này chưa được phê duyệt quyết toán.

Ngoài ra, UBND một số xã còn chậm phê duyệt quyết toán công trình đã hoàn thành, còn để nợ đọng vốn đầu tư.

Trong giai đoạn năm 2015 - 2018, liên quan đến nội dung thu, chi ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lạng Giang đã được thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp trên như: Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính...

Ngoài các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan cấp trên, trong giai đoạn năm 2015 – 2018, UBND huyện Lạng Giang đã tổ chức được 27 cuộc thanh tra hành chính hoặc thanh tra trách nhiệm. UBND huyện Lạng Giang đã cung cấp những kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát nêu trên, qua xem xét, Thanh tra tỉnh đánh giá UBND huyện Lạng Giang đã tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long