Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Trịnh Quang Trường nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật PCTN 2018 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị và những người trực tiếp tham mưu giúp cho người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng để từ đó mỗi phòng, ban, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả tại mỗi địa phương, đơn vị mình.

Để thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa PCTN, đề nghị người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, hiệu trưởng các trường học thuộc quận nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tại các cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Sau buổi tập huấn ngày hôm nay, các phòng, ban, đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2018 rộng rãi đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, nhằm phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong công cuộc PCTN.

 

Báo cáo viên thành phố Đoàn Xuân Hiếu phổ biến tuyên truyền Luật PCTN năm 2018

Báo cáo viên thành phố Đoàn Xuân Hiếu cho biết, Luật PCTN năm 2018 với 10 chương, 96 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập được Luật PCTN năm 2018 quy định tại Điều 34.

Theo đó, các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập không còn được gói gọn ở “một số cán bộ, công chức” như quy định tại Luật hiện hành, mà được mở rộng và chi tiết như là: Cán bộ, công chức; Sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai như quy định trước đây, là: Nhà, đất; Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài thì Luật PCTN năm 2018 yêu cầu các đối tượng nêu trên còn phải kê khai thêm công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng. Đồng thời, các đối tượng còn phải kê khai cả tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

Trường hợp đoàn thanh tra, đoàn kiểm toán nếu đã phát hiện, báo cáo về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng nhưng người ra quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm toán không xử lý thì Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng đoàn kiểm toán, thành viên đoàn thanh tra, thành viên đoàn kiểm toán và cá nhân có liên quan không phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, người ra quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm toán phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Xử lý người có hành vi tham nhũng được quy định chi tiết tại Điều 92 Luật PCTN năm 2018: Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác.

Kim Thành