Thông tin tại hội nghị, Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 4/7/2019 của Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hà Nội thông tin về quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.  

Trước đó, ngày 19/7/2017, Thanh tra TP Hà Nội đã ban hành Kết luận số 2346/KL-TTTP- P5 kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ cũng công bố tóm tắt việc rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 của Thanh tra TP Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ đã ban hành báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, đồng thời thực hiện việc công khai kết quả rà soát, kiểm tra tại UBND TP Hà Nội theo Thông báo số 611/TB-TTCP ngày 25/4/2019 với một số nội dung kết luận.

Theo báo cáo, việc tiến hành thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra.

Về việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn, kết luận của Thanh tra TP Hà Nội là chính xác, theo đó: Đối chiếu quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ giao đất, UBND TP Hà Nội thực hiện công tác quy hoạch, đăng ký đất đai, đăng ký biến động về sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng, ban hành quyết định giao đất cho đơn vị Quân chủng Phòng không Không quân để tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 là đúng thẩm quyền, phù hợp quy định tại Luật Đất đai năm 2013, Điều 101 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thẩm quyền điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

Từ thời điểm Quyết định số 5383/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội được ban hành vào ngày 20/10/2014 trở về trước không có sự tranh chấp về diện tích đất tại sân bay Miếu Môn. Mọi sự vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm, cản trở đơn vị quân đội quản lý, sử dụng đất quốc phòng cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thanh tra TP Hà Nội kết luận những sai phạm trong việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là có căn cứ, đảm bảo tính khách quan.

Phương pháp xử lý của Thanh tra Hà Nội đối với các nội dung tố cáo của công dân là phù hợp với quy định của pháp luật về tố cáo. Kiến nghị của ông Lê Đình Kình và một số công dân là không có căn cứ, không có cơ sở.

Căn cứ các kết luận nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội thực hiện Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017.

Sau khi Thanh tra Chính phủ tổ chức công khai kết quả rà soát, kiểm tra, Văn phòng Chính phủ đã có các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình về thực hiện, trong đó giao Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng giải thích, đối thoại với công dân khi cần thiết để giúp dân hiểu rõ, hiểu đúng bản chất sự việc xảy ra tại xã Đồng Tâm; chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội để thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Long