Theo đó, về công tác thanh tra, TTCP tập trung triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm; nâng cao chất lượng thanh tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra.

Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra; áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tài sản tham nhũng mà có được phát hiện trong quá trình thanh tra, xử lý vụ việc tham nhũng. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có biểu hiện bao che trong quá trình thanh tra, thiếu kiên quyết trong kết luận thanh tra. Xử lý đối với các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Chủ động xác định những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng. Chủ động xác định những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để xây dựng định hướng chương trình thanh tra hàng năm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng.

Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại (KN) tố cáo (TC), quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ về công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC; tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và công tác phối hợp tổ chức tiếp công dân; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai tới các bộ, ngành, địa phương về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về KN, TC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật KN, Luật TC, Luật Tiếp công dân và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật, các thông tư hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về PCTN, tập trung thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật PCTN; các quy định của Luật PCTN và nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn…

Tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết KN, TC và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý tham nhũng theo đúng quy định; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN, kịp thời phát hiện bất cập, thiếu sót, vi phạm trong công tác PCTN tại các bộ, ngành, địa phương, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định; tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN và dự thảo sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật PCTN. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về PCTN; chủ động thực thi công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng…

Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính; công tác tổ chức bộ máy hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; quản lý hành chính và hiện đại hóa nền hành chính.

Phương Hiếu