Thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách gần 1,5 tỷ đồng, thu hồi về cho đơn vị trên 220 triệu đồng, truy thu thuế 535 triệu đồng và một số kiến nghị xử lý khác trên 01 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 474,2 m2 đất. Xử phạt vi phạm về thuế 132 triệu đồng và phạt chậm nộp thuế trên 83 triệu đồng. 

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 06 tập thể và 15 cá nhân; kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối 02 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo 03 doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các kiến nghị, kết luận được thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Tiếp nhận 480 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó, có 280 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, đến nay đã giải quyết xong 249/280 đơn, đạt tỷ lệ 88,9%, số đơn còn lại đang trong thời gian giải quyết.

                                                                               Nhân Tâm