6 tháng đầu năm, công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị trong Cụm thi đua số X ngày càng đi vào thực chất, tạo được sự lan tỏa trong toàn ngành. Qua đó phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó của cán bộ, công chức và nhân viên trong toàn Cụm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, nhân viên trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn Cụm triển khai 7.647 cuộc thanh tra, trong đó có 249 cuộc thanh tra hành chính, 7.398 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra hành chính phát hiện sai phạm số tiền hơn 34,5 tỷ đồng. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý hành chính 30 tập thể và 26 cá nhân. Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 6 vụ việc. Thanh tra chuyên ngành thực hiện được 7.376 cuộc, xử phạt hành chính hơn 49,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã thực hiện 44 cuộc thanh tra. Đến nay đã kết thúc 27 cuộc, qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 4,5 tỷ đồng.

Qua theo dõi, tổng hợp kết quả tiếp công dân trên địa bàn các tỉnh trong Cụm thi đua cho thấy, lãnh đạo UBND các cấp, lãnh đạo các sở, ban ngành các tỉnh quan tâm thường xuyên tổ chức tiếp công dân định kỳ và đột xuất. 

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn các tỉnh trong Cụm thi đua số X đã tiếp 16.981 lượt công dân, 90 lượt đoàn đông người. Nội dung tiếp công dân khiếu nại, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực thu hồi đất, giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đòi lại đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa…

Toàn ngành Thanh tra Cụm tham mưu các cấp hành chính giải quyết 800/1133 đơn thư thuộc thẩm quyền.

Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã thực hiện tham mưu UBND cấp tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) được 172/216 đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đang tiến hành xác minh 44 đơn thư.

Việc thực hiện quyết định giải quyết KN,TC có hiệu lực pháp luật. Theo báo cáo của 4 đơn vị, trong kỳ cấp có thẩm quyền đã ban hành 499 quyết định giải quyết KN,TC có hiệu lực pháp luật, các quyết định đã được thực hiện 400 quyết định.

Thực hiện Kế hoạch 2100 của Thanh tra Chính phủ và kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp kéo dài, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã thực hiện tham mưu UBND cấp tỉnh giải quyết 23/35 vụ việc, đạt tỷ lệ 63%....

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra các tỉnh Cụm thi đua số X thưc hiện tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN cho đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra và tầng lớp nhân dân. Kết quả, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã phát hiện, xử lý 7 vụ vi phạm về hành vi tham ô tài sản, hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã chỉ ra mộ số tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua như: việc phát hện, xây dựng và bồi dưỡng điển hình tiên tiến tại các đơn vị còn chưa nhiều. Trong khi đó, công chức làm công tác thi đua khen thưởng còn phải kiêm nhiệm nhiều việc nên hiệu quả công tác thi đua khen thưởng chưa được phát huy sâu rộng…Bên cạnh đó, việc nghiên cứu để đưa ra các giải pháp, sáng kiến điển hình, tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN và công tác khác phục vụ cho hoạt động của ngành Thanh tra trong Cụm còn hạn chế.

Từ những hạn chế và thiếu sót trên, Thanh tra các tỉnh trong toàn Cụm kiến nghị chấn chỉnh, rút ra bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua của ngành với phong trào thi đua của địa phương cũng như công tác giải quyết KN,TC và PCTN tại mỗi đơn vị.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, toàn Cụm thi đua thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thành chương trình kế hoạch công tác cơ quan đã đề ra và  những nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của UBND các tỉnh và Thanh tra Chính phủ. Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, toàn Cụm tiếp tục biểu dương, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, nhân rộng các điển hình tiên tiến để cổ vũ động viên cán bộ công chức học tập và làm theo, đẩy lùi tiêu cực trong lối sống, sinh hoạt cũng như trong thực thi công vụ của cán bộ công chức thanh tra…

Phương Anh