Bên cạnh đó, các tổ chức thanh tra đã thực hiện 888 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 2.250 tổ chức, cá nhân. Qua đó, xử lý phạt tiền 458/470 trường hợp vi phạm với số tiền gần 2,1 tỷ đồng; đã nộp phạt 1,57 tỷ đồng, đạt 74,58%.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tiếp 877 lượt công dân, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo đã nhận là 88. Trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết 47 đơn; kết quả đã giải quyết 26/57 đơn, đạt 45,6%.

Trong quý II, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2015 ở các tổ chức thanh tra, đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo thực hiện các cuộc thanh tra đúng Luật Thanh tra. Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, tư pháp, xây dựng, giáo dục... Tiếp tục kiểm tra, rà soát phấn đấu giải quyết có hiệu quả các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Huyền Trang