Cũng trong quý I, Thanh tra Bộ Y tế đã xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch công tác PCTN năm 2019 của Bộ Y tế.

Tiếp tục thanh tra chuyên đề PCTN trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm, sử dụng, quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương, theo Quyết định số 228/QĐ-TTrB ngày 29/11/2018 của Chánh Thanh tra Bộ Y tế; tiếp tục thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về y tế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo Quyết định số 208/QĐ-TTrB ngày 12/11/2018 của Chánh Thanh tra Bộ Y tế.

Về công tác giám sát, xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ Y tế đã làm đầu mối, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, giúp lãnh đạo Bộ Y tế tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 1841/KL-TTCP ngày 24/10/2018 của Thanh tra Chính phủ; Kết luận số 1162KL-BGDĐT ngày 14/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kết quả kiểm toán theo Quyết định số 1380/QĐ-KTNN ngày 14/6/2018 của Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra, sau khi có kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Y tế đã thực hiện giám sát, thực hiện các kết luận thanh tra.

Cùng kỳ, phòng tiếp công dân của Bộ Y tế đã tiếp 67 lượt người với 58 vụ việc. Tiếp nhận 245 đơn thư, 19 đơn có nhiều người đứng tên. Trong đó, chỉ có 3 đơn thuộc thẩm quyền. Đến nay đã giải quyết xong 1 đơn, 2 đơn đang được xác minh đúng thời gian theo quy định của pháp luật.

N.N