Báo cáo kết quả công tác của Vụ I, ông Lê Sỹ Bảy - Vụ trưởng cho biết, năm 2015, Vụ thực hiện 7 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, 2 cuộc thanh tra trách nhiệm năm 2014 chuyển sang trong đó, 5 cuộc thanh tra đã ban hành kết luận. 

Theo Kế hoạch năm 2015, Vụ được Tổng Thanh tra Chính phủ giao thực hiện 3 cuộc thanh tra. Vụ đã thực hiện xong việc thanh tra trực tiếp 2 cuộc (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và thanh tra một số dự án BT, BOT trong lĩnh vực giao thông và môi trường), 1 cuộc thanh tra tại Tập đoàn Dệt may được điều chỉnh thực hiện trong năm 2016.

Năm 2016, Vụ được Tổng Thanh tra giao thực hiện 4 cuộc thanh tra trong đó, 2 cuộc thanh tra trách nhiệm, 2 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Hiện nay, Vụ đang triển khai thanh tra trực tiếp tại đơn vị 2 cuộc (tại Tập đoàn Dệt may và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam). Cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước và thực hiện quản lý các dự án đê điều của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ đã xây dựng đề cương, dự kiến sẽ triển khai cuộc thanh tra trong quý III/2016.

Một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đó là, triển khai các đoàn thanh tra chậm; đội ngũ cán bộ tham gia đoàn thanh tra chưa đồng đều, có trường hợp chưa phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, không theo kịp yêu cầu đòi hỏi của công tác thanh tra; cán bộ của Vụ đa số phải đi công tác xa, dài ngày do đó, chưa giành nhiều thời gian cho công tác quản lý Nhà nước dẫn tới hiệu quả quản lý đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao.

Toàn cảnh buổi làm việc. Anhr: TH

Sau khi nghe các ý kiến tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu yêu cầu, trong phạm vi và khả năng của Vụ phải tự tìm phương hướng để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo. Tổng Thanh tra cho rằng, việc chưa ổn về mặt tổ chức, đơn thư chưa giải quyết dứt điểm, còn có cán bộ năng lực chuyên môn kém, quy trình thực hiện nhiệm vụ chưa được quy củ… lỗi có phần thuộc về chỉ đạo điều hành, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ ghi nhận, nghiên cứu và điều chỉnh. 

Giải pháp trước mắt, Vụ nghiên cứu, nếu năng lực cán bộ của Vụ không đáp ứng yêu cầu thực hiện cuộc thanh tra, cần đề xuất các đơn vị trong cơ quan phối hợp song phải làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ trong đơn vị.

Định hướng thời gian tới, Vụ phân tích rõ, hiểu và truyền tải đầy đủ thông điệp của Thủ tướng Chính phủ “Chính phủ liêm chính, kiến tạo và phục vụ”, áp dụng vào thực tiễn công tác thanh tra, đưa ra dự báo tình hình cụ thể theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, qua sai phạm trong công tác thanh tra cần chỉ ra được vì sao sai phạm, đưa ra kiến nghị cơ chế chính sách, phòng ngừa, ngăn sai phạm tiếp tục lặp lại, không nên chỉ chú trọng về con số sai phạm, bỏ lọt các kiến nghị về cơ chế chính sách. 

Cán bộ của Vụ nêu cao tính tiên phong, tự giác học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Vụ cần phải phối hợp chặt chẽ với các ngành, cấp, địa phương giảm thiểu chồng chéo trong công tác thanh tra; nghiên cứu kỹ quy trình, quy chế, khắc phục thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước không nên chỉ lo đi thanh tra. 

Tổng Thanh tra Chính phủ giao Vụ Tổ chức Cán bộ báo cáo phương án kiện toàn tổ chức của Vụ để Ban Cán sự Đảng xem xét, quyết định, các kiến nghị khác ghi nhận, tiếp tục nghiên cứu  tháo gỡ.

Thái Hải