Đối tượng áp dụng gồm thủ trưởng BHXH các cấp, thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc TCD, giải quyết KN, TC.

Việc TCD và giải quyết KN, TC phải tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc KN, TC, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi TCD; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định pháp luật; bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, dân chủ và kịp thời; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người KN, người TC, người bị KN, người bị TC trong quá trình giải quyết KN, TC.

Đơn được tiếp nhận từ cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến cơ quan BHXH, kể cả đơn gửi đích danh, đơn gửi đến các đơn vị, đơn nhận trực tiếp từ bộ phận TCD hoặc đơn nhận từ dịch vụ bưu chính phải chuyển đến Văn thư cơ quan để thực hiện các thủ tục quản lý văn bản đến theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam.

Đơn đủ điều kiện xử lý là đơn dùng chữ viết là tiếng Việt và được người KN, người TC, người kiến nghị, phản ánh ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn; đơn KN phải ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị KN, nội dung, lý do KN và yêu cầu của người KN; đơn TC phải ghi rõ nội dung TC; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị TC, hành vi vi phạm pháp luật bị TC; đối với trường hợp nhiều người KN, TC về cùng một nội dung thì trong đơn phải có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của những người KN, TC và có văn bản cử người đại diện.

Đơn kiến nghị, phản ánh phải ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh; đơn chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý nhưng người KN, người TC được quyền KN, TC tiếp theo quy định của pháp luật.

Đơn không đủ điều kiện xử lý là đơn không đáp ứng các yêu cầu tại Điểm a Khoản 3 Điều này; đơn đã được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó đã gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đúng người có thẩm quyền giải quyết; đơn đã được hướng dẫn một lần về cùng nội dung.

Điều 6 quy định, BHXH các cấp phải bố trí phòng TCD riêng tại vị trí thuận tiện, đảm bảo khang trang, lịch sự, có đủ các điều kiện cần thiết cho việc TCD, có nơi để công dân ngồi chờ; không TCD tại phòng làm việc của công chức, viên chức;

Phòng TCD phải thực hiện niêm yết công khai: Nội quy TCD, trong đó phải quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người TCD; quyền, nghĩa vụ của công dân; các hành vi nghiêm cấm trong TCD; lịch TCD của lãnh đạo và thời gian thường trực TCD.

Tại BHXH Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra có trách nhiệm giúp Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc TCD của BHXH Việt Nam. Biên chế viên chức làm nhiệm vụ TCD do Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra bố trí trong biên chế của Vụ.

Với BHXH tỉnh, trưởng phòng kiểm tra có trách nhiệm giúp giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện việc TCD của BHXH tỉnh. Giám đốc BHXH tỉnh bố trí ít nhất 1 viên chức làm nhiệm vụ TCD thuộc biên chế phòng kiểm tra.

Tại BHXH huyện, giám đốc BHXH huyện tổ chức thực hiện việc TCD của BHXH huyện và bố trí ổn định viên chức làm nhiệm vụ TCD khi có công dân đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh.

BHXH các cấp tổ chức TCD thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần và TCD đột xuất khi có yêu cầu. Tại BHXH Việt Nam, lãnh đạo BHXH Việt Nam TCD định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, nếu ngày 20 trùng vào ngày nghỉ tết, ngày lễ, ngày nghỉ hàng tuần thì thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp; TCD đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết hoặc theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra; thủ trưởng các đơn vị chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp phối hợp TCD theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra.

Giám đốc BHXH tỉnh TCD định kỳ mỗi tháng ít nhất 1 ngày; TCD đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết hoặc theo đề nghị của trưởng phòng kiểm tra. Trưởng các phòng nghiệp vụ phối hợp TCD theo đề nghị của trưởng phòng kiểm tra.

 Giám đốc BHXH huyện TCD định kỳ mỗi tháng ít nhất 2 ngày; TCD đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết hoặc theo đề nghị của viên chức được giao nhiệm vụ TCD.

B.B.Đ