Công khai 100% số bản kê khai tài sản thu nhập

Ông Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình Hành động của tỉnh về công tác PCTN.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thường xuyên ban hành các văn bản để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN như: Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Quyết định số 2607; Chương trình số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác trọng tâm PCTN năm 2015… 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN được quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở thường xuyên tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục nội dung pháp luật PCTN. Kịp thời đưa các tin, bài viết có liên quan đến công tác PCTN, nêu gương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN, các vụ việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhằm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào các cơ quan bảo vệ và thực hiện pháp luật để mạnh dạn cung cấp những thông tin về tham nhũng cho các cơ quan chức năng. 

Với quyết tâm đó, trong 10 năm qua, 145.110 lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân được tham gia các lớp tập huấn, quán triệt pháp luật về PCTN; 1.393 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN được tổ chức và trên 97.145 cuốn sách, tài liệu về PCTN được phát hành. Qua đó, làm chuyển biến tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật hiện hành và kịp thời động viên, khuyến khích các cá nhân điển hình trong công tác PCTN. Các tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong PCTN, lãng phí.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện, nội dung pháp luật PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân của 3 khối lớp (10, 11, 12).

Trong kế hoạch công tác PCTN hàng năm, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp có vốn sở hữu của Nhà nước thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập. Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 đã có 69 đơn vị tổ chức kê khai đạt 100% số đơn vị phải tổ chức kê khai; số người đã kê khai là 9.162 người/9.164 người phải kê khai đạt 99,9%; số bản kê khai đã công khai đạt 100%.

Thu hồi tài sản tham nhũng đạt khoảng 20%

Trong 10 năm qua, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã đã thực hiện 3.767 cuộc thanh tra, kiểm tra về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và chuyên ngành. Phát hiện sai phạm trên 159,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý trên 151,1tỷ đồng; sai phạm về đất đai trên 1.013,1 ha đất. Kiến nghị xử lý hành chính 13 tập thể và 74 cá nhân vi phạm; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ với 9 đối tượng. 

Cơ quan điều tra đã khởi tố 45 vụ án tham nhũng với 83 bị can; kết luận điều tra chuyển Viện KSND đề nghị truy tố 42 vụ/72 bị can với các tội danh: Tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; giả mạo trong công tác; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, trong đó có 33 bị can là cán bộ đảng viên.

Mặc dù công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng đã có dấu hiệu tích cực, song vẫn còn những hạn chế như: Các vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý chủ yếu ở cấp cơ sở và chủ yếu là đối tượng cán bộ, công chức trực tiếp thực thi công vụ làm trái quy định để vụ lợi; số vụ việc, vụ án có quy mô lớn, phạm tội có tổ chức chưa được phát hiện; công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế song việc xác định các vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan điều tra còn ít. Việc xử lý các vụ án tham nhũng thường kéo dài; kết quả xét xử tội phạm tham nhũng được hưởng án treo còn chiếm tỷ lệ cao (khoảng 46%)..

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tổng tài sản thiệt hại trên 65 tỷ đồng và 89.934 m2 đất; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng 12,9 tỷ đồng đạt khoảng 20% số tài sản thiệt hại. Việc thu hồi tài sản tham nhũng gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ thu hồi thấp do các vụ án tham nhũng thường được phát hiện không kịp thời, đối tượng đã có nhiều thời gian tẩu tán tài sản, việc đánh giá, xác định tài sản tham nhũng của các cơ quan chức năng để tiến hành thu hồi, xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

Để làm tốt công tác PCTN, trong thời gian tới tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác PCTN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác PCTN tại các sở, ban, ngành, địa phương; tiếp tục tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ tạo sự chuyển biến ở các địa bàn, các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; nghiêm túc xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu khi không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong công tác PCTN hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, PCTN; tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng và khắc phục hậu quả do tham nhũng gây ra. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác PCTN. 

Thái Hải