Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương nâng cao vai trò, trách nhiệm là cơ quan đầu mối thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất và sử dụng hóa chất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Công thương có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất để xảy ra các sự cố, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất và sử dụng hóa chất.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường, tập trung kiểm tra đột xuất đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất và sử dụng hóa chất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; rà soát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý đối với các loại chất thải, đặc biệt là chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất và sử dụng hóa chất theo quy định.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để đánh giá tính khả thi, hiệu quả của giải pháp bảo vệ môi trường đối với các dự án sản xuất, kinh doanh hóa chất và sử dụng hóa chất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trong quá trình thu hút đầu tư tổ chức đánh giá xem xét kỹ lưỡng các điều kiện, yêu cầu đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hóa chất và sử dụng hóa chất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các dự án sản xuất, kinh doanh hóa chất và sử dụng hóa chất để xem xét việc hạn chế thu hút đầu tư đối với các dự án này.

Ngoài ra, Công an tỉnh đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường liên quan đến các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoá chất và sử dụng hoá chất trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã chủ động thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh hoá chất và sử dụng hoá chất của các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ra ô nhiễm môi trường thuộc địa bàn quản lý để có phương án ứng phó, xử lý kịp thời hạn chế các tác hại xấu đến môi trường và đời sống của nhân dân.

Hoàng Long