Toàn tỉnh đã tiếp 739 lượt công dân, giảm so với cùng kỳ năm trước là 47 lượt. Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ngành và Chủ tịch UBND các huyện tiếp 176 lượt (có 148 người) theo lịch tiếp công dân định kỳ.  Tổng số vụ việc tiếp nhận là 670 vụ, đã giải quyết 670/670 vụ việc thông qua giải thích, thuyết phục và hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 465 đơn trong đó 152 đơn khiếu nại; 32 đơn tố cáo, 281 đơn phản ánh kiến nghị khác; giảm so với cùng kỳ năm trước 24 đơn.

Qua phân loại, có 35 đơn khiếu nại, 5/32 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Số còn lại không đủ điều kiện thụ lý, không thuộc thẩm quyền đã chuyển trả và hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Kết quả đã giải quyết 31/35 vụ khiếu nại, đạt 88,5%. Trong đó có 4 vụ khiếu nại đúng chiếm 12,90%, 9 vụ khiếu nại đúng một phần chiếm 29,03%; 18 vụ khiếu nại sai, chiếm 58,06%. Qua giải quyết khiếu nại đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền khôi phục quyền và lợi ích cho người dân 92 triệu đồng và 368m2 đất.

Về giải quyết đơn tố cáo, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 5/5 vụ, đạt 100%. Kết quả 1 vụ tố cáo đúng, 2 vụ tố cáo sai, 2 vụ  tố cáo đúng một phần. Qua giải quyết tố cáo đã trả lại cho công dân 23,92 triệu đồng, kiến nghị xử lý 1 công chức.

Toàn tỉnh đã triển khai 7 cuộc thanh tra tại 7 đơn vị, đã kết thúc và ban hành 5 kết luận thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua thanh tra, kiểm tra trách nhiệm cho thấy cấp ủy, chính quyền các đơn vị có quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bố trí nơi tiếp công dân thuận tiện, phân công trực tiếp công dân, có mở sổ theo dõi, nhận đơn và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. 

Bên cạnh đó, cũng đã kịp thời chấn chỉnh một số mặt công tác như vấn đề tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu, chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác tiếp dân và về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong giải quyết khiếu nại tố cáo chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ khiếu nại vượt cấp còn khá cao.

Qua rà soát, hiện nay tỉnh Sóc Trăng còn trường hợp khiếu nại, tố cáo của một số hộ dân ở Nông trường 30/4 (cũ), huyện Cù Lao Dung trong đó thường xuyên là ông Nguyễn Việt Hồng và ông Phạm Văn Bé cùng một số hộ dân khác ở xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung thường xuyên tập trung về các cơ quan của tỉnh và Trung ương cho rằng UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện chưa đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Nông trường 30/4 trước đây.

Thân Giang