Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện và kiến nghị xử lý 4,3 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu ngân sách Nhà nước trên 3,5 tỷ đồng, hiện đã thu gần 2,6 tỷ đồng, đạt 72%; kiến nghị điều chỉnh quyết toán 524 triệu đồng, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ, 2 người với số tiền 297 triệu đồng. Đồng thời, kiến nghị xử lý hành chính 4 tập thể, 16 cá nhân.

6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 1.141 lượt người, tăng 32 lượt người, bằng 103% so cùng kỳ năm trước. Số đơn thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp là 543 đơn, giảm 55 đơn, bằng 89,9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả đã giải quyết 522 đơn, đạt 96,13%.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị khôi phục quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ bổ sung cho công dân 836,5 triệu đồng, 87.715m2 đất các loại; giao 2 lô đất, minh oan 2 trường hợp và xử lý hành chính 1 trường hợp. Cơ quan chức năng đã giải quyết xong 2 vụ việc theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ.

Thái Hải