Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thái Hồng, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ gồm 15 đồng chí do Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm làm Trưởng ban.

Cũng tại cuộc hop, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ. Cho ý kiến vào dự thảo quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ. Đồng thời góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan TTCP.

Mục đích của việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan TTCP nhằm công khai minh bạch hoạt động của cơ quan; phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động của cơ quan và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan...

Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác thanh tra trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và lãnh đạo TTCP, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác thanh tra, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, chế độ công tác, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Thực hiện Quy chế dân chủ phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị...

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Quy chế dân chủ. Công tác triển khai thực hiên Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị. 

Nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ. Trong đó nhấn mạnh đến việc tiếp tục tuyên truyền, triển khai công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm phát huy dân chủ, thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của cơ quan; phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập...

Duy trì hoạt động của trang thông tin và thực hiện công khai Quy chế dân chủ trên Trang thông tin điện tử của TTCP. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện Quy chế dân chủ trong lĩnh vực công tác thanh tra và kết quả hoạt động thực hiện Quy chế dân chủ trên trang thông tin điện tử với nội dung, hình thức, phong phú, thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm, Trưởng ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ khẳng định việc thực hiện Quy chế dân chủ là vấn đề rất cần thiết trong cơ quan TTCP. Nếu làm tốt sẽ hạn chế được nhiều vấn đề.

Về việc triển khai công tác của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ, Phó Tổng thanh tra Trần Ngọc Liêm giao Tổ giúp việc trên cơ sở Nghị định 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơnvị sự nghiệp công lập để gắn vào chương trình thực hiện hoạt động của TTCP cho phù hợp.

Bên cạnh đó, sớm sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

Rà soát các văn bản quyết định về Quy chế dân chủ cơ sở của TTCP để xem xét có gì chưa phù hợp để sửa lại cho phù hợp. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019.

Phó Tổng Thanh tra cũng đề nghị sớm tổ chức  hội nghị tập huấn có sự tham gia của tất cả các đồng chí từ cấp trưởng, phó phòng trở lên để quán triệt việc thực hiện Quy chế dân chủ và mỗi đồng chí hiểu được thế nào về dân chủ. Đồng thời nên kiểm tra lồng ghép các cuộc kiểm tra, ví dụ công tác đảng nên gắn liền với công tác dân chủ.

Phương Anh