Hội đồng Tư vấn do ông Hồ Bê, Chánh Thanh tra tỉnh làm Chủ tịch. Phó Chủ tịch gồm: Ông Phan Lê Hiến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Lương Bảo Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể là: Giúp Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét, kết luận và đề xuất hướng giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền và các vụ việc phức tạp khác khi được UBND tỉnh giao. Làm việc với các cá nhân liên quan khiếu nại trong quá trình kiểm tra, xác minh vụ việc. Trong quá trình xem xét các vụ việc cụ thể, Hội đồng được mời đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, UBND các cấp và các sở, ban, ngành liên quan để tham khảo ý kiến. Yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết lần đầu có trách nhiệm trả lời những vướng mắc trong quá trình Hội đồng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết vụ việc.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. Các thành viên được cung cấp đầy đủ hồ sơ và thông tin về các vụ việc khiếu nại có liên quan.

Hội đồng có tổ giúp việc do Chủ tịch Hội đồng thành lập.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Hội đồng.

PV