1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chuyên ngành tuyển dụng; có chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ thông dụng (Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) trình độ B và tương đương trở lên.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Số lượng công chức cần tuyển

TT

Đơn vị

Số lượng

Vị trí việc làm

Chuyên ngành

1

Vụ Pháp chế

02

Phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật

Luật

2

Vụ Tổ chức cán bộ

02

Quản lý tổ chức bộ máy và nhân sự; Quản lý đào tạo và bồi dưỡng; Quản lý chế độ chính sách

Luật, Kinh tế, Hành chính

3

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp

02

Tổng hợp thông tin, báo cáo; Kế hoạch tài chính

Luật, Tài chính, Kinh tế, Xây dựng

4

Văn phòng

04

Hành chính tổng hợp; Quản trị công sở

Luật, Kinh tế, Hành chính, Xây dựng, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh

 

Cộng:

10

 

 

3. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

3.1. Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP  hoặc gửi theo đường bưu chính (nộp kèm theo 02 phong bì dán tem, có ghi họ tên, địa chỉ của người dự tuyển và 02 ảnh cỡ 4x6) tại:

- Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ, Lô D29 khu đô thị mới, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Phạm Anh Tuấn, Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 080.48545.

3.2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Từ ngày 19/8/2019 đến hết ngày 19/9/2019 (trong giờ hành chính).

4. Nội dung và hình thức thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

4.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a mục 4.1, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại mục 4.2.

e) Việc chấm thi thực hiện như sau:

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ;

Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định trên (điểm e) nhưng không quá 15 ngày.

g) Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 theo quy định trên (điểm d, điểm e), Tổng Thanh tra Chính phủ thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì tiến hành tổ chức thi vòng 2.

4.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

Không thực hiện việc phúc khảo.

c) Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm.

d) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút.

5. Thời gian và địa điểm thi tuyển

a) Thời gian: Dự kiến vào tháng 10/2019 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

b) Địa điểm: Tại Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ trân trọng thông báo./.

Kế hoạch tuyển dụng TTCP 2019

TL. TỔNG THANH TRA

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Hoàng Thái Dương