Theo Quyết định 520/QĐ-TTCP ngày 26/7/2019, Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018).

Thời hạn thanh tra trong phạm vi 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, địa phương rất cầu thị với việc thanh tra, kiểm tra của Chính phủ, đây là dịp để tỉnh đánh giá lại tổng thể việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, thủ trưởng các địa phương, sở, ngành phải coi trọng nhiệm vụ thanh tra và có kế hoạch làm việc thật khoa học, chất lượng, đảm bảo yêu cầu của Đoàn Thanh tra. Đồng thời, cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn Thanh tra làm việc trên tinh thần ứng xử văn hóa công sở và đạo đức công vụ.

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh yêu cầu Đoàn Thanh tra phải thực hiện nghiêm túc quy chế, các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; chủ động phối hợp tốt với địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra. 

Đồng thời đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn; UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc, tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Thái Hải