Đoàn Thanh tra do ông Đặng Quốc Khánh, thanh tra viên chính, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 4 làm Trưởng đoàn.

Đoàn Thanh tra sẽ làm việc trong 60 ngày tại đơn vị. 

Thời gian thanh tra từ năm 2015-2018, khi cần thiết có thể mở rộng thêm trước và sau thời gian trên.

Giang Thân