Nội dung chỉ đạo trên của UBND TP Hà Nội nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Văn bản số 11581/VPCP-VI ngày 28/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

UBND TP Hà Nội cũng giao cho Thanh tra TP chủ trì cùng các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng và UBND huyện Sóc Sơn rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn. Trong đó, yêu cầu làm rõ nội dung phải thực hiện; đã thực hiện; còn tồn tại; giải pháp từ đó đề xuất, báo cáo UBND TP để báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

T.A