Mục đích tổ chức triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” nhằm kêu gọi cộng đồng, cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần.

Để thực hiện kế hoạch này, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Hưng Yên yêu cầu tổ chức phong trào đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, cần xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và sự tham gia tích cực của các đoàn thể.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra gương mẫu, đi đầu và vận động thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Tại kế hoạch này, Thanh tra tỉnh Hưng Yên phát động toàn ngành Thanh tra tỉnh thực hiện tốt phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra trong việc hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy. Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Theo Thanh tra tỉnh Hưng Yên, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy. Nhiệm vụ này cần được tăng cường và duy trì thường xuyên liên tục bao gồm các nội dung: Tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Qua đó phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”.

N.N