Đoàn Thanh tra do ông Nguyễn Xuân làm Trưởng đoàn. 

Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng; đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại doanh nghiệp. Đồng thời phát hiện những vi phạm cần chấn chỉnh, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý những vi phạm luật, đồng thời có kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách (nếu có).

N.N