Toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 192 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 4.622 cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm 44 cuộc thanh tra hành chính và 148 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành.

 Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 787 cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm trên 18,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 3,7 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 12,2 tỷ đồng, bán tang vật tịch thu 285,2 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính trên 3,4 tỷ đồng, xử lý khác 107,6 triệu đồng.

Đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã xử lý được trên 6 tỷ đồng, trong đó, thu hồi trên 2,2 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 113,4 triệu đồng, bán tang vật tịch thu 285,2 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 3,4 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh cũng đã đôn đốc được 37 cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra; đã thu hồi về tài khoản tạm giữ chờ xử lý gần 2 tỷ đồng.

Cùng kỳ, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp 1.671 lượt người, tiếp nhận 652 đơn, trong đó có 106 đơn KN, TC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước; đã giải quyết 37/69 vụ việc KN, đạt 53,6%; 36/63 vụ việc TC, đạt 57,1%.

Thực hiện Kế hoạch 2100, Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục kiểm tra, xác minh, kết luận và đề xuất biện pháp giải quyết các vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc có tính chất phức tạp; đồng thời, đôn đốc, kiểm tra trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Kết quả trên địa bàn toàn tỉnh không có vụ việc nào tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo nội dung kế hoạch.

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng không phát sinh khiếu kiện vượt cấp, KN, TC đông người tập trung tại các cơ quan hành chính của tỉnh.

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chánh Thanh tra tỉnh Đỗ Đức Công khẳng định, các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35, Chỉ thị số 14, Kế hoạch số 2100 tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh... Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao… Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng…

Thái Hải